Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
  E G T C C E T C
  E U W T Novum
  E U W T Tritia
  E U W T Ogolnie
  Europejskie Ugrupowani...
  G E C T Hopital De Cer...
 Strona główna
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Ogólnie o EUWT


A. Założenia stawiane instrumentowi EUWT
Przed EUWT stawia się zadanie ułatwiania i upowszechniania współpracy transgranicznej.
1. Ułatwianie współpracy transgranicznej
Z punktu widzenia polskiego MSZ konieczne jest ustalenie, czy dotychczasowe formy nie są wystarczające do realizacji założonych celów. Według takiego założenia EUWT stanowi środek ultima ratio, który powinien być stosowany tylko wyjątkowo. Można się domyślać, iż powodem tego jest okoliczność, że EUWT stanowią wyłom w monopolu państwa na prowadzenie polityki zagranicznej, której integralną częścią jest współpraca transgraniczna (Gembiak2013a, s. 45). Tymczasem politykę zagraniczną mogą prowadzić wyłącznie podmioty będące podmiotami prawa międzynarodowego (publicznego) (por. BVerfGE 2, 347 (374)).
Innym argumentem jest zasada pomocniczości. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że państwa członkowskie poniekąd powierzyły to zadanie UE, gdyż współpraca transgraniczna stała się "priorytetem polityki europejskiej" a także jednym z komponentów polityki spójności, leżącej w kompetencji UE (por. Martinez2013a, s. 29). Należy więc zastanowić się, czy UE nie posiada jednak kompetencji w tym zakresie pozwalającej jej na odejście od kryterium subsydiarności.
Tymczasem większość podmiotów tej współpracy działa na podstawie rozwiązań wynikających - pośrednio lub bezpośrednio - z Konwencji Madryckiej z 1980 r. (Ramirez2013a, s. 33) a nie rozporządzenia EUWT.
zmniejszenia istotnych trudności napotykanych podczas realizacji działań związanych ze współpracą terytorialną
2. Upowszechnianie współpracy transgranicznej
Upowszechnianie oznacza zwiększenie liczby działań związanych ze współpracą terytorialną.

3. Wzmacnianie spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej
Wzmocnienie spójności ekonomicznej i społecznej stanowi polepszenie warunków w poszczególnych regionach oraz wyrównanie różnic w celu wspierania rozwoju Unii jako całości (por. art. 174 TFUE).

B. EUWT a granice
W 1976 r. zarzucano koncecji Euroassociations, że "mogą doprowadzić do faktycznego zaniku granic państwowych, także w ich aspekcie formalnoprawnym" (Joskowiak2013a, s. 22). Czy obecne EUWT jest w stanie spowodować tego typu skutki? Kontrowersje wynikały stąd, że ówczesne Euroassociations miały posiadać kompetencje władcze i osobowość prawną wg prawa wspólnotowego (Joskowiak2013a, s. 22; zob. Gerlach,Horst: Bericht im Namen des Ausschusses für Regionalpolitik, Raumordnung und Verkehr über den Entschliessungsantrag der Herren Gerlach, Mitterdorfer und Wieldraaijer zur Regionalpolitik der Gemeinschaft bezüglich der Regionen beiderseits der Binnengrenzen der Gemeinschaft (Dok. 5/74), Sitzungsdokumente, Europäisches Parlament ; 1976/77, Dok. 355; zob. w j. niem. w Dz.Urz. C 293 z 13.12.1976, S. 36-43).
Tymczasem obecnie EUWT nie tworzy dodatkowego poziomu administracyjnego (Gembiak2013a), gdyż nie posiada własnych kompetencji (Ramirez2013a, s. 36). Ugrupowanie zostaje ustanowione w celu realizacji zadań, wynikających z kompetencji należących do członków ugrupowania, choć nie wyklucza to realizacji pewnych kompetencji z upoważnienia członków EUWT.


CategoryEUWTBazaDanych
Na tej stronie nie ma komentarzy