Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Skróty aktów prawnych

stosowane w portalu skróty nazw aktów prawnych

W portalu i w innych serwisach openlaw.pl cytowane są przepisy. Przepisy te pochodzą z obowiązujących ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych. Z dwóch powodów cytowanie aktów prawnych powinno odbywać się według jednolitych reguł:
  • cytowanie aktów prawnych w taki sam sposób czyni zapisy czytelnymi dla wszystkich użytkowników; łatwiej jest zrozumieć cytat;
  • oprogramowanie portalu zawiera funkcjonalność, która automatycznie włącza w zasoby portalu przepisy z serwisu polskieustawy.com; funkcjonalność ta funkcjonuje bezbłędnie, gdy przy cytowaniu podawane są prawidłowe skróty do aktów prawnych - tylko tak system może rozpoznać cytat danego aktu prawnego i wskazać na niego w systemie; więcej na ten temat na stronie IntegracjaPrzepisow;

Z tych względów poniżej zawarta została lista aktów prawnych z ich skrótami stosowanymi w portalu.

Jeśli dany akt prawny nie został podany w listach poniżej, nie oznacza to, że skrót do danego aktu nie istnieje. Każdy akt może zostać odnaleziony również w serwisie polskieustawy.com na stronach poszczególnych aktów prawnych.

A. Kodeksy

KC = kodeks cywilny
KPA = kodeks postępowania administracyjnego
KPC = kodeks postępowania cywilnego
KSH = kodeks spółek handlowych


B. Ustawy typu "prawo ..."

PrEnerg = prawo energetyczne
PrZamPubl = prawo zamówień publicznych


C. Ustawy pozostałe

UKRS = ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
UOKK = ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (z roku 2007)

D. Rozporządzenia
Rozp

E. Prawo Europejskie
Rozporządzenia, np.:
RozpUEBrukselaI = Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych
CategoryAktyPrawne CategoryPomoc CategorySkroty
Na tej stronie nie ma komentarzy