Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Tworzenie EUWT

ogólny schemat tworzenia EUWT

A. UWAGI WSTĘPNE
Proces tworzenia EUWT nie należy do najbardziej skomplikowanych, lecz mała liczba istniejących EUWT (zwłaszcza z udziałem podmiotów z Polski) wskazuje na to, że nie jest to także postępowanie proste.
Poniższe wywody przybliżają tok czynności niezbędnych do powołania EUWT do życia.

B. PROCES TWORZENIA EUWT - PRAWO KRAJOWE (POLSKIE)
1. Krok. Podjęcie uchwały intencyjnej
Żaden z przepisów prawa nie nakłada na jednostki zamierzające uczestniczyć w EUWT obowiązku podjęcia uchwały intencyjnej. Jest to więc działanie wyłącznie fakultatywne, które może mieć jednak znaczenie taktyczne i polityczne. W toku dyskusji nad taką uchwałą warto bowiem już przeanalizować i ustalić stanowisko (potencjalnego) członka EUWT wobec siedziby, nazwy czy zakresu działania. Dyskusja na tym etapie może zaoszczędzić ewentualnej porażki przy podejmowaniu ostatecznej uchwały o członkostwie w EUWT.
Przykładami takich uchwał są np. uchwały podjęte przez samorządy województwa lubuskiego i wielkopolskiego w sprawie uczestnictwa w procesie tworzenia EUWT TransOderana (vide np. uchwała Nr 121/XVII/2012 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 listopada 2012 r.).
2. Krok. Opracowanie dokumentów EUWT
Dokumenty EUWT, czyli konwencja i statut, powinny być uzgodnione pomiędzy członkami już przed złożeniem wniosku u przystąpienie do EUWT (zob. np. art. 9 ust. 2 UEUWT
art. 9 UEUWT
1. Zgłoszenia ugrupowania do rejestru dokonuje osoba upoważniona przez członków ugrupowania do dokonywania czynności związanych z wpisaniem ugrupowania do rejestru.
2. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) konwencję i statut ugrupowania;
2) uchwały albo decyzje członków ugrupowania o przyjęciu statutu;
3) upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wpisaniem ugrupowania do rejestru;
4) zgody na przystąpienie każdego z członków do ugrupowania wydane zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia 1082/2006;
5) informację o adresie siedziby statutowej ugrupowania, nazwach, siedzibach i adresach jego organów, oddziałów lub innych jednostek organizacyjnych.
3. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie czyni zadość wymaganiom określonym w ust. 1 lub 2, minister właściwy do spraw zagranicznych wzywa osobę upoważnioną do dokonywania czynności związanych z wpisaniem ugrupowania do rejestru do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków w terminie będzie skutkowało odmową wpisu do rejestru.
).
Statut ugrupowania zostaje przyjęty przez członków przyszłego ugrupowania w formie uchwały, która następnie podlega dołączeniu do wniosku o wyrażenie zgody na przystąpienie do ugrupowania oraz do zgłoszenia ugrupowania mającego statutową siedzibę w Polsce do rejestru (zob. niżej).
3. Krok. Podjęcie uchwał o członkostwie w EUWT
Po opracowaniu dokumentów (konwencji i statutu) konieczne jest podjęcie przez członków uchwał o przystąpieniu do EUWT (zob. art. 5 UEUWT
art. 5 UEUWT
1. Uchwałę o przystąpieniu do ugrupowania jednostki samorządu terytorialnego podejmuje organ stanowiący tej jednostki bezwzględną większością głosów ustawowego składu.
2. Uchwała o przystąpieniu do ugrupowania jednostki samorządu terytorialnego oraz decyzja o przystąpieniu do ugrupowania podmiotu prawa publicznego wchodzą w życie po uzyskaniu zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1.
).
a. uchwały jednostek samorządu terytorialnego
W przypadku jednostek samorządu terytorialnego uchwałę podejmuje organ stanowiący tej jednostki (rada, sejmik). Wymagana jest przy tym bezwzględna większość głosów ustawowego składu organu. Przykładem takiej uchwały, już podjętej, jest uchwała nr XXI/186/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie podpisania Konwencji o utworzeniu ugrupowania o nazwie Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przyjęcia Statutu ugrupowania o nazwie Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością.). Warunkiem skuteczności takiej uchwały jest wskazanie, iż wejdzie ona w życie dopiero po uzyskaniu zgody właściwych organów. Wymóg takiego zapisu wynika z art. 5 ust. 2 UEUWT
art. 5 UEUWT
1. Uchwałę o przystąpieniu do ugrupowania jednostki samorządu terytorialnego podejmuje organ stanowiący tej jednostki bezwzględną większością głosów ustawowego składu.
2. Uchwała o przystąpieniu do ugrupowania jednostki samorządu terytorialnego oraz decyzja o przystąpieniu do ugrupowania podmiotu prawa publicznego wchodzą w życie po uzyskaniu zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1.
. W pozostałym zakresie uchwała jednostek samorządu terytorialnego podlega ogólnemu reżimowi podejmowania uchwał przez organy stanowiące (art. 14 USamorzGm
art. 14 USamorzGm
Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
i nast.).
Uchwała JST nie wymaga publikacji w wojewódzkim Dzienniku Urzędowym (arg. ex art. 13 UOgłAktówNormat
art. 13 UOgłAktówNormat
W wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się:
1) akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej,
2) akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy,
3) statuty związków międzygminnych oraz statuty związków powiatów,
4) akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę i organy administracji niezespolonej,
5) wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego stanowionego przez: wojewodę i organy administracji niezespolonej, organ samorządu województwa, organ powiatu i organ gminy,
6) porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte:
a) między jednostkami samorządu terytorialnego,
b) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej,
7) uchwały budżetowe gminy, powiatu i województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, powiatu i województwa;
8) obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz o rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy,
8a) rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów prawa miejscowego stanowionych przez jednostki samorządu terytorialnego;
9) statut urzędu wojewódzkiego,
10) inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne.
).
b. decyzje innych podmiotów publicznych
Pozostałe podmioty publiczne, które mogą być członkami EUWT, podejmują natomiast decyzję o przystąpieniu. Termin decyzji należy tutaj rozumieć funkcjonalnie. Decyzje są bowiem podejmowane w sposób określony w przepisach wewnętrznych podmiotu publicznego (np. w statucie) (uzasadnienie projektu ustawy - Druk Sejmowy VI kadencji nr 893, s. 8). To akt ten określa więc w sposób wiążący formę decyzji (np. uchwała organu kolegialnego podmiotu publicznego (np. senatu szkoły wyższej).
Decyzja również może wejść w życie dopiero po uzyskaniu zgody właściwego organu na przystąpienie do ugrupowania (art. 5 ust. 2 UEUWT
art. 5 UEUWT
1. Uchwałę o przystąpieniu do ugrupowania jednostki samorządu terytorialnego podejmuje organ stanowiący tej jednostki bezwzględną większością głosów ustawowego składu.
2. Uchwała o przystąpieniu do ugrupowania jednostki samorządu terytorialnego oraz decyzja o przystąpieniu do ugrupowania podmiotu prawa publicznego wchodzą w życie po uzyskaniu zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1.
w zw. z art. 6 ust. 1 UEUWT
art. 6 UEUWT
1. Na przystąpienie do ugrupowania jednostki samorządu terytorialnego, podmiotu prawa publicznego, przedsiębiorstwa publicznego albo przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. e rozporządzenia 1082/2006, zgodę wyraża, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw zagranicznych w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego. Decyzja zawiera również rozstrzygnięcie w sprawie zatwierdzenia konwencji ugrupowania, jeżeli zatwierdzenie jest wymagane na podstawie art. 4 rozporządzenia 1082/2006.
2. Organ, do którego minister właściwy do spraw zagranicznych wystąpił o uzgodnienie decyzji, o której mowa w ust. 1, zajmuje stanowisko w terminie 21 dni od dnia otrzymania tego wystąpienia. Niezajęcie stanowiska w terminie uznaje się za uzgodnienie decyzji, o której mowa w ust. 1.
3. Minister właściwy do spraw zagranicznych może wystąpić do ministra innego niż wymieniony w ust. 1 o wyrażenie opinii w sprawie zgody na przystąpienie do ugrupowania lub zatwierdzenia jego konwencji, jeżeli jest to uzasadnione charakterem działań ugrupowania. Niezajęcie stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia o wyrażenie opinii uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.
4. Niewydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, w terminie określonym w art. 4 ust. 3 zdanie trzecie rozporządzenia 1082/2006 oznacza wyrażenie zgody na przystąpienie do ugrupowania i zatwierdzenie jego konwencji, jeżeli zatwierdzenie jest wymagane na podstawie art. 4 rozporządzenia 1082/2006.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, postępowanie w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, podlega umorzeniu.
6. Przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się, jeżeli wniosek dotyczy tworzącego się ugrupowania, którego siedziba statutowa ma znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. W postępowaniu w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, do dokumentów sporządzonych w języku obcym załącza się ich poświadczone tłumaczenie na język polski.
).
4. Krok. Wyrażenie zgody przez uprawnione organy
Niezbędnym warunkiem przystąpienia przez polskie podmioty publiczne do ugrupowania jest zgoda właściwego ministra. W ustawie o EUWT kompetencję do wyrażania zgody przyznano ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych. Do wyrażenia ugody niezbędne jest jednakże jeszcze dokonanie przezeń uzgodnień z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego (art. 6 ust. 1 UEUWT
art. 6 UEUWT
1. Na przystąpienie do ugrupowania jednostki samorządu terytorialnego, podmiotu prawa publicznego, przedsiębiorstwa publicznego albo przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. e rozporządzenia 1082/2006, zgodę wyraża, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw zagranicznych w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego. Decyzja zawiera również rozstrzygnięcie w sprawie zatwierdzenia konwencji ugrupowania, jeżeli zatwierdzenie jest wymagane na podstawie art. 4 rozporządzenia 1082/2006.
2. Organ, do którego minister właściwy do spraw zagranicznych wystąpił o uzgodnienie decyzji, o której mowa w ust. 1, zajmuje stanowisko w terminie 21 dni od dnia otrzymania tego wystąpienia. Niezajęcie stanowiska w terminie uznaje się za uzgodnienie decyzji, o której mowa w ust. 1.
3. Minister właściwy do spraw zagranicznych może wystąpić do ministra innego niż wymieniony w ust. 1 o wyrażenie opinii w sprawie zgody na przystąpienie do ugrupowania lub zatwierdzenia jego konwencji, jeżeli jest to uzasadnione charakterem działań ugrupowania. Niezajęcie stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia o wyrażenie opinii uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.
4. Niewydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, w terminie określonym w art. 4 ust. 3 zdanie trzecie rozporządzenia 1082/2006 oznacza wyrażenie zgody na przystąpienie do ugrupowania i zatwierdzenie jego konwencji, jeżeli zatwierdzenie jest wymagane na podstawie art. 4 rozporządzenia 1082/2006.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, postępowanie w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, podlega umorzeniu.
6. Przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się, jeżeli wniosek dotyczy tworzącego się ugrupowania, którego siedziba statutowa ma znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. W postępowaniu w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, do dokumentów sporządzonych w języku obcym załącza się ich poświadczone tłumaczenie na język polski.
).
a. wniosek o wyrażenie zgody
Każdy z potencjalnych członków EUWT zwraca się do właściwego ministra z odpowiednim wnioskiem o wyrażenie zgody na członkostwo w ugrupowaniu. Wniosek powinien czynić zadość wymogom stawianym podaniom w art. 63 KPA
art. 63 KPA
§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
§ 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.
§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
1) być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz
2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.
§ 4. Organ administracji publicznej jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący tego zażąda. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.
i nast. Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć tekst uchwały (decyzji) oraz dokumentów EUWT (konwencji i statutu). Wniosek może być złożony przez każdego z przyszłych członków z osobna, jeżeli jest to uzasadnione odmiennościami (np. w zakresie zadań czy z uwagi na położenie lub inne szczególne uwarunkowania). Jeżeli da wszystkich przyszłych członków uzasadnienie uczestnictwa w EUWT jest takie samo, możliwe jest także złożenie przez wszystkich jednego wspólnego wniosku. W ten sposób termin na wydanie zgody rozpoczyna bieg w tym samym dniu wobec wszystkich uczestników.
b. decyzja o wyrażeniu zgody
Minister ma sześć miesiący na dokonanie uzgodnień i wydanie decyzji. Termin rozpoczyna swój bieg dopiero z chwilą otrzymania przez ministra spraw zagranicznych uchwały lub decyzji podmiotu publicznego o przystąpieniu do ugrupowania. Jest to termin nieprzekraczalny (art. 4 ust. 3 podust. 2 RozpWEEUWT
art. 4 RozpWEEUWT
1. Decyzja o utworzeniu EUWT podejmowana jest z inicjatywy jej przyszłych członków.
2. Każdy z przyszłych członków:
a) powiadamia państwo członkowskie, zgodnie z prawem którego został utworzony, o swoim zamiarze uczestnictwa w EUWT; oraz
b) przesyła temu państwu członkowskiemu kopię proponowanej konwencji i statutu, o których mowa w art. 8 i 9.
3. Po powiadomieniu przez przyszłego członka zgodnie z ust. 2 państwo członkowskie, które otrzymało powiadomienie, zatwierdza – z uwzględnieniem swojej struktury określonej konstytucją – uczestnictwo przyszłego członka w EUWT i konwencję, chyba że uzna ono, że:
a) takie uczestnictwo lub konwencja nie są zgodne z:
(i) niniejszym rozporządzeniem;
(ii) innymi unijnymi przepisami dotyczącymi działań i działalności EUWT;
(iii) przepisami krajowymi dotyczącymi uprawnień i kompetencji przyszłego członka;
b) takie uczestnictwo nie jest uzasadnione ze względu na interes publiczny lub porządek publiczny tego państwa członkowskiego; lub
c) statut nie jest zgodny z konwencją.
W przypadku braku zatwierdzenia państwo członkowskie przedstawia uzasadnienie odmowy zatwierdzenia i, w stosownych przypadkach, proponuje konieczne zmiany do konwencji.
Państwo członkowskie podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia w terminie sześciu miesięcy od daty otrzymania powiadomienia zgodnie z ust. 2. Jeżeli państwo członkowskie, które otrzymało powiadomienie, nie zgłosi sprzeciwu w tym terminie, uczestnictwo przyszłego członka oraz konwencję uważa się za zatwierdzone. Jednakże państwo członkowskie, w którym ma się znajdować proponowana siedziba statutowa EUWT, musi formalnie zatwierdzić konwencję, w celu umożliwienia utworzenia EUWT.
Jakikolwiek wniosek od państwa członkowskiego do przyszłego członka o dodatkowe informacje przerywa bieg terminu, o którym mowa w akapicie trzecim. Okres przerwania terminu rozpoczyna się od dnia następującego po dniu, w którym państwo członkowskie wysłało swoje uwagi przyszłemu członkowi, i trwa do dnia, w którym przyszły członek udzieli na nie odpowiedzi.
Bieg terminu, o którym mowa akapicie trzecim nie zostaje jednak przerwany, jeżeli przyszły członek udzieli odpowiedzi na uwagi państwa członkowskiego w ciągu dziesięciu dni roboczych po rozpoczęciu okresu przerwania.
Przy podejmowaniu decyzji o uczestnictwie przyszłego członka w EUWT państwa członkowskie mogą stosować przepisy krajowe.
3a. W przypadku EUWT z przyszłymi członkami z co najmniej jednego państwa trzeciego, państwo członkowskie, w którym ma się znajdować proponowana siedziba statutowa EUWT, upewnia się, w porozumieniu z pozostałymi zainteresowanymi państwami członkowskimi, że zostały spełnione warunki określone w art. 3a i że każde państwo trzecie zatwierdziło udział przyszłego członka zgodnie z:
a) warunkami i procedurami równoważnymi warunkom i procedurom ustanowionym w rozporządzeniu; albo
b) zgodnie z porozumieniem zawartym między co najmniej jednym państwem członkowskim, którego prawu podlega przyszły członek, oraz tym państwem trzecim.
4. Państwa członkowskie wskazują organy właściwe do otrzymywania powiadomień i dokumentów określonych w ust. 2.
5. Członkowie uzgadniają treść konwencji, o której mowa w art. 8, zapewniając jej spójność z zatwierdzeniem zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu.
6. EUWT zgłasza wszelkie zmiany konwencji lub statutu państwom członkowskim, których prawu podlegają jego członkowie. Wszelkie zmiany konwencji, z wyłączeniem jedynie przypadku przystąpienia nowego członka, na mocy ust. 6a lit. a), są zatwierdzane przez te państwa członkowskie zgodnie z procedurą określoną w niniejszym artykule.
6a. W przypadku przystąpienia nowych członków do istniejącego EUWT zastosowanie mają następujące przepisy:
a) w przypadku przystąpienia nowego członka z państwa członkowskiego, które już zatwierdziło konwencję, takie przystąpienie jest zatwierdzane jedynie przez to państwo członkowskie, którego prawu podlega nowy członek, zgodnie z procedurą przewidzianą w ust. 3, a państwo członkowskie, w którym EUWT ma siedzibę statutową, jest powiadamiane o takim udziale;
b) w przypadku przystąpienia nowego członka z państwa członkowskiego, które jeszcze nie zatwierdziło konwencji, zastosowanie ma procedura przewidziana w ust. 6;
c) przystąpienie nowego członka z państwa trzeciego do istniejącego EUWT podlega analizie przez państwo członkowskie, w którym EUWT ma siedzibę statutową, zgodnie z procedurą przewidzianą w ust. 3a.
). Niewydanie decyzji w tym terminie skutkować będzie przyjęciem fikcji wyrażenia zgody (zob. EUWTReforma). Polska wyraziła negatywne stanowisko wobec tej propozycji - zob. Stanowisko Rządu RP z dnia 19 stycznia 2012 r.).
Zgoda ministra spraw zagranicznych jest wyrażana w formie decyzji administracyjnej (art. 6 ust. 1 UEUWT
art. 6 UEUWT
1. Na przystąpienie do ugrupowania jednostki samorządu terytorialnego, podmiotu prawa publicznego, przedsiębiorstwa publicznego albo przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. e rozporządzenia 1082/2006, zgodę wyraża, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw zagranicznych w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego. Decyzja zawiera również rozstrzygnięcie w sprawie zatwierdzenia konwencji ugrupowania, jeżeli zatwierdzenie jest wymagane na podstawie art. 4 rozporządzenia 1082/2006.
2. Organ, do którego minister właściwy do spraw zagranicznych wystąpił o uzgodnienie decyzji, o której mowa w ust. 1, zajmuje stanowisko w terminie 21 dni od dnia otrzymania tego wystąpienia. Niezajęcie stanowiska w terminie uznaje się za uzgodnienie decyzji, o której mowa w ust. 1.
3. Minister właściwy do spraw zagranicznych może wystąpić do ministra innego niż wymieniony w ust. 1 o wyrażenie opinii w sprawie zgody na przystąpienie do ugrupowania lub zatwierdzenia jego konwencji, jeżeli jest to uzasadnione charakterem działań ugrupowania. Niezajęcie stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia o wyrażenie opinii uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.
4. Niewydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, w terminie określonym w art. 4 ust. 3 zdanie trzecie rozporządzenia 1082/2006 oznacza wyrażenie zgody na przystąpienie do ugrupowania i zatwierdzenie jego konwencji, jeżeli zatwierdzenie jest wymagane na podstawie art. 4 rozporządzenia 1082/2006.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, postępowanie w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, podlega umorzeniu.
6. Przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się, jeżeli wniosek dotyczy tworzącego się ugrupowania, którego siedziba statutowa ma znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. W postępowaniu w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, do dokumentów sporządzonych w języku obcym załącza się ich poświadczone tłumaczenie na język polski.
). Z brzmienia art. 6 ust. 1 UEUWT
art. 6 UEUWT
1. Na przystąpienie do ugrupowania jednostki samorządu terytorialnego, podmiotu prawa publicznego, przedsiębiorstwa publicznego albo przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. e rozporządzenia 1082/2006, zgodę wyraża, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw zagranicznych w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego. Decyzja zawiera również rozstrzygnięcie w sprawie zatwierdzenia konwencji ugrupowania, jeżeli zatwierdzenie jest wymagane na podstawie art. 4 rozporządzenia 1082/2006.
2. Organ, do którego minister właściwy do spraw zagranicznych wystąpił o uzgodnienie decyzji, o której mowa w ust. 1, zajmuje stanowisko w terminie 21 dni od dnia otrzymania tego wystąpienia. Niezajęcie stanowiska w terminie uznaje się za uzgodnienie decyzji, o której mowa w ust. 1.
3. Minister właściwy do spraw zagranicznych może wystąpić do ministra innego niż wymieniony w ust. 1 o wyrażenie opinii w sprawie zgody na przystąpienie do ugrupowania lub zatwierdzenia jego konwencji, jeżeli jest to uzasadnione charakterem działań ugrupowania. Niezajęcie stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia o wyrażenie opinii uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.
4. Niewydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, w terminie określonym w art. 4 ust. 3 zdanie trzecie rozporządzenia 1082/2006 oznacza wyrażenie zgody na przystąpienie do ugrupowania i zatwierdzenie jego konwencji, jeżeli zatwierdzenie jest wymagane na podstawie art. 4 rozporządzenia 1082/2006.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, postępowanie w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, podlega umorzeniu.
6. Przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się, jeżeli wniosek dotyczy tworzącego się ugrupowania, którego siedziba statutowa ma znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. W postępowaniu w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, do dokumentów sporządzonych w języku obcym załącza się ich poświadczone tłumaczenie na język polski.
("wyraża zgodę") oraz postanowienia art. 4 ust. 3 RozpWEEUWT
art. 4 RozpWEEUWT
1. Decyzja o utworzeniu EUWT podejmowana jest z inicjatywy jej przyszłych członków.
2. Każdy z przyszłych członków:
a) powiadamia państwo członkowskie, zgodnie z prawem którego został utworzony, o swoim zamiarze uczestnictwa w EUWT; oraz
b) przesyła temu państwu członkowskiemu kopię proponowanej konwencji i statutu, o których mowa w art. 8 i 9.
3. Po powiadomieniu przez przyszłego członka zgodnie z ust. 2 państwo członkowskie, które otrzymało powiadomienie, zatwierdza – z uwzględnieniem swojej struktury określonej konstytucją – uczestnictwo przyszłego członka w EUWT i konwencję, chyba że uzna ono, że:
a) takie uczestnictwo lub konwencja nie są zgodne z:
(i) niniejszym rozporządzeniem;
(ii) innymi unijnymi przepisami dotyczącymi działań i działalności EUWT;
(iii) przepisami krajowymi dotyczącymi uprawnień i kompetencji przyszłego członka;
b) takie uczestnictwo nie jest uzasadnione ze względu na interes publiczny lub porządek publiczny tego państwa członkowskiego; lub
c) statut nie jest zgodny z konwencją.
W przypadku braku zatwierdzenia państwo członkowskie przedstawia uzasadnienie odmowy zatwierdzenia i, w stosownych przypadkach, proponuje konieczne zmiany do konwencji.
Państwo członkowskie podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia w terminie sześciu miesięcy od daty otrzymania powiadomienia zgodnie z ust. 2. Jeżeli państwo członkowskie, które otrzymało powiadomienie, nie zgłosi sprzeciwu w tym terminie, uczestnictwo przyszłego członka oraz konwencję uważa się za zatwierdzone. Jednakże państwo członkowskie, w którym ma się znajdować proponowana siedziba statutowa EUWT, musi formalnie zatwierdzić konwencję, w celu umożliwienia utworzenia EUWT.
Jakikolwiek wniosek od państwa członkowskiego do przyszłego członka o dodatkowe informacje przerywa bieg terminu, o którym mowa w akapicie trzecim. Okres przerwania terminu rozpoczyna się od dnia następującego po dniu, w którym państwo członkowskie wysłało swoje uwagi przyszłemu członkowi, i trwa do dnia, w którym przyszły członek udzieli na nie odpowiedzi.
Bieg terminu, o którym mowa akapicie trzecim nie zostaje jednak przerwany, jeżeli przyszły członek udzieli odpowiedzi na uwagi państwa członkowskiego w ciągu dziesięciu dni roboczych po rozpoczęciu okresu przerwania.
Przy podejmowaniu decyzji o uczestnictwie przyszłego członka w EUWT państwa członkowskie mogą stosować przepisy krajowe.
3a. W przypadku EUWT z przyszłymi członkami z co najmniej jednego państwa trzeciego, państwo członkowskie, w którym ma się znajdować proponowana siedziba statutowa EUWT, upewnia się, w porozumieniu z pozostałymi zainteresowanymi państwami członkowskimi, że zostały spełnione warunki określone w art. 3a i że każde państwo trzecie zatwierdziło udział przyszłego członka zgodnie z:
a) warunkami i procedurami równoważnymi warunkom i procedurom ustanowionym w rozporządzeniu; albo
b) zgodnie z porozumieniem zawartym między co najmniej jednym państwem członkowskim, którego prawu podlega przyszły członek, oraz tym państwem trzecim.
4. Państwa członkowskie wskazują organy właściwe do otrzymywania powiadomień i dokumentów określonych w ust. 2.
5. Członkowie uzgadniają treść konwencji, o której mowa w art. 8, zapewniając jej spójność z zatwierdzeniem zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu.
6. EUWT zgłasza wszelkie zmiany konwencji lub statutu państwom członkowskim, których prawu podlegają jego członkowie. Wszelkie zmiany konwencji, z wyłączeniem jedynie przypadku przystąpienia nowego członka, na mocy ust. 6a lit. a), są zatwierdzane przez te państwa członkowskie zgodnie z procedurą określoną w niniejszym artykule.
6a. W przypadku przystąpienia nowych członków do istniejącego EUWT zastosowanie mają następujące przepisy:
a) w przypadku przystąpienia nowego członka z państwa członkowskiego, które już zatwierdziło konwencję, takie przystąpienie jest zatwierdzane jedynie przez to państwo członkowskie, którego prawu podlega nowy członek, zgodnie z procedurą przewidzianą w ust. 3, a państwo członkowskie, w którym EUWT ma siedzibę statutową, jest powiadamiane o takim udziale;
b) w przypadku przystąpienia nowego członka z państwa członkowskiego, które jeszcze nie zatwierdziło konwencji, zastosowanie ma procedura przewidziana w ust. 6;
c) przystąpienie nowego członka z państwa trzeciego do istniejącego EUWT podlega analizie przez państwo członkowskie, w którym EUWT ma siedzibę statutową, zgodnie z procedurą przewidzianą w ust. 3a.
("państwo członkowskie udziela zgody (...) chyba że") wynika, że decyzja ministra ma charakter decyzji związanej a nie uznaniowej. Decyzja negatywna powinna być uzasadniona (art. 4 ust. 3 zd. 2 RozpWEEUWT
art. 4 RozpWEEUWT
1. Decyzja o utworzeniu EUWT podejmowana jest z inicjatywy jej przyszłych członków.
2. Każdy z przyszłych członków:
a) powiadamia państwo członkowskie, zgodnie z prawem którego został utworzony, o swoim zamiarze uczestnictwa w EUWT; oraz
b) przesyła temu państwu członkowskiemu kopię proponowanej konwencji i statutu, o których mowa w art. 8 i 9.
3. Po powiadomieniu przez przyszłego członka zgodnie z ust. 2 państwo członkowskie, które otrzymało powiadomienie, zatwierdza – z uwzględnieniem swojej struktury określonej konstytucją – uczestnictwo przyszłego członka w EUWT i konwencję, chyba że uzna ono, że:
a) takie uczestnictwo lub konwencja nie są zgodne z:
(i) niniejszym rozporządzeniem;
(ii) innymi unijnymi przepisami dotyczącymi działań i działalności EUWT;
(iii) przepisami krajowymi dotyczącymi uprawnień i kompetencji przyszłego członka;
b) takie uczestnictwo nie jest uzasadnione ze względu na interes publiczny lub porządek publiczny tego państwa członkowskiego; lub
c) statut nie jest zgodny z konwencją.
W przypadku braku zatwierdzenia państwo członkowskie przedstawia uzasadnienie odmowy zatwierdzenia i, w stosownych przypadkach, proponuje konieczne zmiany do konwencji.
Państwo członkowskie podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia w terminie sześciu miesięcy od daty otrzymania powiadomienia zgodnie z ust. 2. Jeżeli państwo członkowskie, które otrzymało powiadomienie, nie zgłosi sprzeciwu w tym terminie, uczestnictwo przyszłego członka oraz konwencję uważa się za zatwierdzone. Jednakże państwo członkowskie, w którym ma się znajdować proponowana siedziba statutowa EUWT, musi formalnie zatwierdzić konwencję, w celu umożliwienia utworzenia EUWT.
Jakikolwiek wniosek od państwa członkowskiego do przyszłego członka o dodatkowe informacje przerywa bieg terminu, o którym mowa w akapicie trzecim. Okres przerwania terminu rozpoczyna się od dnia następującego po dniu, w którym państwo członkowskie wysłało swoje uwagi przyszłemu członkowi, i trwa do dnia, w którym przyszły członek udzieli na nie odpowiedzi.
Bieg terminu, o którym mowa akapicie trzecim nie zostaje jednak przerwany, jeżeli przyszły członek udzieli odpowiedzi na uwagi państwa członkowskiego w ciągu dziesięciu dni roboczych po rozpoczęciu okresu przerwania.
Przy podejmowaniu decyzji o uczestnictwie przyszłego członka w EUWT państwa członkowskie mogą stosować przepisy krajowe.
3a. W przypadku EUWT z przyszłymi członkami z co najmniej jednego państwa trzeciego, państwo członkowskie, w którym ma się znajdować proponowana siedziba statutowa EUWT, upewnia się, w porozumieniu z pozostałymi zainteresowanymi państwami członkowskimi, że zostały spełnione warunki określone w art. 3a i że każde państwo trzecie zatwierdziło udział przyszłego członka zgodnie z:
a) warunkami i procedurami równoważnymi warunkom i procedurom ustanowionym w rozporządzeniu; albo
b) zgodnie z porozumieniem zawartym między co najmniej jednym państwem członkowskim, którego prawu podlega przyszły członek, oraz tym państwem trzecim.
4. Państwa członkowskie wskazują organy właściwe do otrzymywania powiadomień i dokumentów określonych w ust. 2.
5. Członkowie uzgadniają treść konwencji, o której mowa w art. 8, zapewniając jej spójność z zatwierdzeniem zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu.
6. EUWT zgłasza wszelkie zmiany konwencji lub statutu państwom członkowskim, których prawu podlegają jego członkowie. Wszelkie zmiany konwencji, z wyłączeniem jedynie przypadku przystąpienia nowego członka, na mocy ust. 6a lit. a), są zatwierdzane przez te państwa członkowskie zgodnie z procedurą określoną w niniejszym artykule.
6a. W przypadku przystąpienia nowych członków do istniejącego EUWT zastosowanie mają następujące przepisy:
a) w przypadku przystąpienia nowego członka z państwa członkowskiego, które już zatwierdziło konwencję, takie przystąpienie jest zatwierdzane jedynie przez to państwo członkowskie, którego prawu podlega nowy członek, zgodnie z procedurą przewidzianą w ust. 3, a państwo członkowskie, w którym EUWT ma siedzibę statutową, jest powiadamiane o takim udziale;
b) w przypadku przystąpienia nowego członka z państwa członkowskiego, które jeszcze nie zatwierdziło konwencji, zastosowanie ma procedura przewidziana w ust. 6;
c) przystąpienie nowego członka z państwa trzeciego do istniejącego EUWT podlega analizie przez państwo członkowskie, w którym EUWT ma siedzibę statutową, zgodnie z procedurą przewidzianą w ust. 3a.
). Rozstrzygnięcie niekorzystne podlega zaskarżeniu w postępowaniu administracyjnym. Z uwagi na to, iż decyzję wydaje minister, w rachubę wchodzi wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy (art. 127 § 3 KPA
art. 127 KPA
§ 1. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji.
§ 2. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.
§ 3. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.
§ 4. (skreślony).
). Po kolejnej negatywnej decyzji otwiera się droga do sądu administracyjnego (art. 3 § 2 pkt 1 PrPSA
art. 3 PrPSA
§ 1. Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie.
§ 2. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:
1) decyzje administracyjne;
2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;
3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;
4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;
4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;
5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;
6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;
7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;
8) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4a.
§ 3. Sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach.
).
5. Krok. Rejestracja EUWT
Kolejny krok wymaga dokonania rejestracji EUWT. Polska ustawa ogranicza się oczywiście do ugrupowań, które mają siedzibę statutową w Polsce (art. 8 ust. 1 UEUWT
art. 8 UEUWT
1. Ugrupowanie mające siedzibę statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega wpisowi do rejestru.
2. Ugrupowanie nabywa osobowość prawną z dniem wpisania do rejestru.
). Rejestracja jest dla tych ugrupowań istotna dlatego, iż z momentem dokonania wpisu ugrupowanie nabywa osobowość prawną ((art. 8 ust. 2 UEUWT
art. 8 UEUWT
1. Ugrupowanie mające siedzibę statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega wpisowi do rejestru.
2. Ugrupowanie nabywa osobowość prawną z dniem wpisania do rejestru.
).
Zgłoszenia do rejestru dokonuje w imieniu ugrupowania osoba upoważniona przez członków do dokonywania czynności związanych z wpisaniem ugrupowania do rejestru (art. 9 ust. 1 UEUWT
art. 9 UEUWT
1. Zgłoszenia ugrupowania do rejestru dokonuje osoba upoważniona przez członków ugrupowania do dokonywania czynności związanych z wpisaniem ugrupowania do rejestru.
2. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) konwencję i statut ugrupowania;
2) uchwały albo decyzje członków ugrupowania o przyjęciu statutu;
3) upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wpisaniem ugrupowania do rejestru;
4) zgody na przystąpienie każdego z członków do ugrupowania wydane zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia 1082/2006;
5) informację o adresie siedziby statutowej ugrupowania, nazwach, siedzibach i adresach jego organów, oddziałów lub innych jednostek organizacyjnych.
3. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie czyni zadość wymaganiom określonym w ust. 1 lub 2, minister właściwy do spraw zagranicznych wzywa osobę upoważnioną do dokonywania czynności związanych z wpisaniem ugrupowania do rejestru do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków w terminie będzie skutkowało odmową wpisu do rejestru.
). Dokumenty, które dołącza się do zgłoszenia, wymienione są w art. 9 ust. 2 UEUWT
art. 9 UEUWT
1. Zgłoszenia ugrupowania do rejestru dokonuje osoba upoważniona przez członków ugrupowania do dokonywania czynności związanych z wpisaniem ugrupowania do rejestru.
2. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) konwencję i statut ugrupowania;
2) uchwały albo decyzje członków ugrupowania o przyjęciu statutu;
3) upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wpisaniem ugrupowania do rejestru;
4) zgody na przystąpienie każdego z członków do ugrupowania wydane zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia 1082/2006;
5) informację o adresie siedziby statutowej ugrupowania, nazwach, siedzibach i adresach jego organów, oddziałów lub innych jednostek organizacyjnych.
3. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie czyni zadość wymaganiom określonym w ust. 1 lub 2, minister właściwy do spraw zagranicznych wzywa osobę upoważnioną do dokonywania czynności związanych z wpisaniem ugrupowania do rejestru do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków w terminie będzie skutkowało odmową wpisu do rejestru.
oraz w § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej (Dz.U. Nr 105, poz. 875). W przypadku, gdy są sporządzone w języku obcym, niezbędne jest dołączenie do poświadczonego tłumaczenia na język polski.
Wpis do rejestru, odmowa wpisu do rejestru, zmiany w rejestrze oraz wykreślenie ugrupowania z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej (art. 11 UEUWT
art. 11 UEUWT
Wpis do rejestru, odmowa wpisu do rejestru, zmiany w rejestrze oraz wykreślenie ugrupowania z rejestru następują w drodze decyzji.
). Pozwala to na weryfikację decyzji w toku administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Odmowy wpisu dokonuje się m.in. wówczas, gdy zgłoszenie nie spełnia wymagań określonych ustawie lub rozporządzeniu i osoba upoważniona do dokonywania czynności związanych z wpisaniem ugrupowania do rejestru nie usunęła braków w terminie 14 dni od dnia wezwania przez ministra (art. 9 ust. 3 UEUWT
art. 9 UEUWT
1. Zgłoszenia ugrupowania do rejestru dokonuje osoba upoważniona przez członków ugrupowania do dokonywania czynności związanych z wpisaniem ugrupowania do rejestru.
2. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) konwencję i statut ugrupowania;
2) uchwały albo decyzje członków ugrupowania o przyjęciu statutu;
3) upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wpisaniem ugrupowania do rejestru;
4) zgody na przystąpienie każdego z członków do ugrupowania wydane zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia 1082/2006;
5) informację o adresie siedziby statutowej ugrupowania, nazwach, siedzibach i adresach jego organów, oddziałów lub innych jednostek organizacyjnych.
3. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie czyni zadość wymaganiom określonym w ust. 1 lub 2, minister właściwy do spraw zagranicznych wzywa osobę upoważnioną do dokonywania czynności związanych z wpisaniem ugrupowania do rejestru do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków w terminie będzie skutkowało odmową wpisu do rejestru.
). Wezwanie ministra musi zawierać pouczenie o skutkach nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie. Brak pouczenia powoduje, iż niedochowanie terminu nie spowoduje odmowy wpisu.
Strukturę rejestru i formę jego prowadzenia określa wspomniane rozporządzenie ministra spraw zagranicznych z 2009 r.

Ugrupowania mające siedzibę za granicą podlegają wpisowi do odpowiednich rejestrów zgodnie z prawem danego państwa (zob. np. Brandenburgische EVTZ-Zuständigkeitsverordnung z 22.11.2007 (GVBl. II S. 482) ze zm. albo EVTZ-Zuständigkeitsverordnung Sachsen z dnia 2.1.2008 (GVBl. 2008 Nr. 1, S. 78 ze zm.)).

6. Krok. Ogłoszenie statutu i konwencji ugrupowania
Minister właściwy do spraw zagranicznych dokonuje ogłoszenia konwencji i statutu ugrupowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 13 UEUWT
art. 13 UEUWT
Konwencja i statut ugrupowania mającego siedzibę statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich zmiany podlegają nieodpłatnemu ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenia dokonuje minister właściwy do spraw zagranicznych.
). Dotychczas był to Monitor Polski B, który został zniesiony z dniem 1.1.2013 r. przez art. 12 pkt 2 URedukObowObywPrzeds
art. 12 URedukObowObywPrzeds
W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 8 otrzymuje brzmienie:
"Art. 8. Dziennikami urzędowymi w rozumieniu ustawy są: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe.";
2) uchyla się art. 11;
3) w art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. W dziennikach urzędowych nie zamieszcza się aktów prawnych, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim, jak również, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1, aktów prawnych organów innych niż ten, który wydaje dziennik urzędowy.";
4) w art. 15 uchyla się ust. 2;
5) w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Prezes Rady Ministrów, z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego organu, prostuje błędy w tekstach aktów innych niż wymienione w ust. 2a i 2b, ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.";
6) w art. 20:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
"1. Dziennik urzędowy wydaje się z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.
2. Dniem ogłoszenia aktu jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego dziennik urzędowy.",
b) uchyla się ust. 4;
7) w art. 20b uchyla się ust. 2;
8) w art. 21:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 2,
b) uchyla się ust. 2;
9) w art. 24:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do dzienników urzędowych, o których mowa w art. 22 ust. 1, 3 i 4, oraz wojewódzkich dzienników urzędowych.",
b) w ust. 4 uchyla się pkt 2;
10) w art. 26 uchyla się ust. 2;
11) w art. 27 ust. 2b otrzymuje brzmienie:
"2b. W przypadku dzienników urzędowych, o których mowa w art. 22 ust. 5, zbiór, o którym mowa w ust. 1, jest prowadzony w postaci papierowej.".
, który uchylił art. 11 UOgłAktówNormat
art. 11 UOgłAktówNormat
(uchylony)
).
Ustawa nie wskazuje, czy publikacja dokumentów dotyczy wyłącznie ugrupowań mających siedzibę w Polsce. Przemawia to za przyjęciem, iż regulacja dotyczy także ugrupowań nie mających siedziby w Polsce, o ile ich członkami są podmioty publiczne z Polski. Przepis ten nie jest jednak kompatybilny z art. 5 ust. 1 RozpWEEUWT
art. 5 RozpWEEUWT
1. Konwencja, statut i wszelkie ich późniejsze zmiany podlegają rejestracji lub publikacji w państwie członkowskim, w którym dane EUWT ma siedzibę statutową, zgodnie z właściwym prawem krajowym tego państwa członkowskiego. EUWT uzyskuje osobowość prawną w dniu rejestracji lub publikacji konwencji i statutu, zależnie od tego, która z nich nastąpi wcześniej. Członkowie informują państwa członkowskie, których to dotyczy, i Komitet Regionów o rejestracji lub publikacji konwencji i statutu.
2. EUWT zapewnia przesłanie do Komitetu Regionów, w terminie dziesięciu dni roboczych od rejestracji lub publikacji konwencji oraz statutów, wniosku zgodnego z wzorem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Komitet Regionów przekazuje ten wniosek do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C, ogłoszenia o utworzeniu EUWT wraz ze szczegółowymi informacjami określonymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
. Z przepisu rozporządzenia 1082/2006 wynika bowiem, iż ogłoszenie powinno dotyczyć wyłącznie statutu. Ponadto obowiązek ten dotyczy wyłącznie ugrupowań, które mają siedzibę statutową w danym kraju. W razie konfliktu pomiędzy przepisem rozporządzenia i polskiej ustawy pierwszeństwo w stosowaniu będzie mieć - zgodnie z zasadą prymatu prawa unijnego - przepis rozporządzenia o EUWT (pRozpWEEUWT).

C. PROCES TWORZENIA EUWT - PRAWO EUROPEJSKIE
Po dokonaniu postępowania uregulowanego przepisami prawa krajowego, niezbędne jest jeszcze przeprowadzenie krótkiego postępowania informacyjno-ogłoszeniowego na płaszczyźnie UE.
1. Informacja dla państw członkowskich i Komitetu Regionów
Członkowie informują przede wszystkim zainteresowane państwa (a więc głównie te, do których należą. gdy siedziba statutowa nie znajduje się na ich obszarze) o konwencji oraz o rejestracji lub opublikowaniu statutu (art. 5 ust. 1 zd. 3 RozpWEEUWT
art. 5 RozpWEEUWT
1. Konwencja, statut i wszelkie ich późniejsze zmiany podlegają rejestracji lub publikacji w państwie członkowskim, w którym dane EUWT ma siedzibę statutową, zgodnie z właściwym prawem krajowym tego państwa członkowskiego. EUWT uzyskuje osobowość prawną w dniu rejestracji lub publikacji konwencji i statutu, zależnie od tego, która z nich nastąpi wcześniej. Członkowie informują państwa członkowskie, których to dotyczy, i Komitet Regionów o rejestracji lub publikacji konwencji i statutu.
2. EUWT zapewnia przesłanie do Komitetu Regionów, w terminie dziesięciu dni roboczych od rejestracji lub publikacji konwencji oraz statutów, wniosku zgodnego z wzorem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Komitet Regionów przekazuje ten wniosek do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C, ogłoszenia o utworzeniu EUWT wraz ze szczegółowymi informacjami określonymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
). Taką samą informację przesyłają do Komitetu Regionów. Komitet stworzył na mocy decyzji z 8.6.2012 r. (Decision No 0114/2012 on the Register of EGTC) rejestr EUWT.

2. Publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Dalszym krokiem jest dokonanie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C).
EUWT jest zobowiązane do wysłania do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich wniosku o opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia informującego o utworzeniu EUWT (art. 5 ust. 2 RozpWEEUWT
art. 5 RozpWEEUWT
1. Konwencja, statut i wszelkie ich późniejsze zmiany podlegają rejestracji lub publikacji w państwie członkowskim, w którym dane EUWT ma siedzibę statutową, zgodnie z właściwym prawem krajowym tego państwa członkowskiego. EUWT uzyskuje osobowość prawną w dniu rejestracji lub publikacji konwencji i statutu, zależnie od tego, która z nich nastąpi wcześniej. Członkowie informują państwa członkowskie, których to dotyczy, i Komitet Regionów o rejestracji lub publikacji konwencji i statutu.
2. EUWT zapewnia przesłanie do Komitetu Regionów, w terminie dziesięciu dni roboczych od rejestracji lub publikacji konwencji oraz statutów, wniosku zgodnego z wzorem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Komitet Regionów przekazuje ten wniosek do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C, ogłoszenia o utworzeniu EUWT wraz ze szczegółowymi informacjami określonymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
). Wniosek składa EUWT (reprezentowane już przez jego dyrektora - zob. EUWTOrgany) w terminie dziesięciu dni roboczych od rejestracji lub opublikowania statutu EUWT w państwie siedziby statutowej (w zależności co nastąpi wcześniej). Ogłoszenie powinno zawierać szczegółowe dane dotyczące nazwy, celów, członków oraz siedziby statutowej EUWT. Formularz wniosku jest dostępny na stronie Komitetu Regionów. Komitet Regionów przejął ponadto na siebie przeprowadzenie postępowania w celu publikacji informacji w Dz.Urz. UE seria C (pkt 5.2.-5.3. decyzji Komitetu z 8.6.2012).

D. FAZA PRZEDORGANIZACYJNA I ORGANIZACYJNA EUWT
W analogii do instytucji "przedspółki" (od podpisania statutu przez założycieli do chwili zawiązania spółki) czy też "spółki w organizacji", która powstaje z chwilą zawiązania spółki (podpisanie umowy spółki (art. 161 KSH
art. 161 KSH
§ 1. Z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.
§ 2. Spółka w organizacji jest reprezentowana przez zarząd albo pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników.
§ 3. Odpowiedzialność osób, o których mowa w art. 13 § 1, ustaje wobec spółki z chwilą zatwierdzenia ich czynności przez zgromadzenie wspólników.
) lub objęcie akcji (art. 310 KSH
art. 310 KSH
§ 1. Zawiązanie spółki akcyjnej następuje z chwilą objęcia wszystkich akcji.
§ 2. Statut spółki może określać minimalną lub maksymalną wysokość kapitału zakładowego. W takim przypadku zawiązanie spółki następuje z chwilą objęcia przez akcjonariuszy takiej liczby akcji, których łączna wartość nominalna jest równa co najmniej minimalnej wysokości kapitału zakładowego przewidzianego w art. 308 § 1, oraz złożenia przez zarząd, przed zgłoszeniem spółki do rejestru, oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego. Wysokość objętego kapitału powinna mieścić się w określonych przez statut granicach.
§ 3. Zmiana oświadczenia zarządu, o którym mowa w § 2, nie wpływa na zmianę chwili zawiązania spółki.
§ 4. Akt notarialny zawierający oświadczenie zarządu, o którym mowa w § 2, powinien zawierać postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie. Wysokość kapitału zakładowego określona w statucie powinna być zgodna z oświadczeniem zarządu.
)) do momentu rejestracji w KRS (w prawie polskim art. 11 KSH
art. 11 KSH
§ 1. Spółki kapitałowe w organizacji, o których mowa w art. 161 i art. 323, mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
§ 2. Do spółki kapitałowej w organizacji w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące danego typu spółki po jej wpisie do rejestru.
§ 3. Firma spółki kapitałowej w organizacji powinna zawierać dodatkowe oznaczenie "w organizacji".
; w prawie niemieckim np. Fastrich w: Baumbach/Hueck (red.), GmbHG, 2013, § 11 nb. 5) należy rozważyć istnienie przedugrupowania oraz EUWT w organizacji.
1. Potrzeba wyróżnienia form stadialnych ugrupowania
Proces tworzenia EUWT jest dość długi. W tym czasie może dojść do wielu zdarzeń związanych z działalnością już przyszłego EUWT (podjęcie zobowiązań np. w związku z nabyciem albo wynajęciem pomieszczeń dla siedziby, nabycie dóbr i usług związanych z tworzeniem ugrupowania itp.). Potrzebne jest więc przyjęcie formy, która zabezpiecza interesy osób trzecich dokonujących czynności prawnych z dopiero tworzącym się EUWT.
2. Właściwe prawo (statut)
Pierwszym zagadnieniem jest wskazanie prawa właściwego, na podstawie którego należy dokonywać oceny, czy i ewentualnie od kiedy mamy do czynienia z fazami "przedugrupowania" albo "EUWT w organizacji".
Z punktu prawa polskiego niezbędne będzie posłużenie się przepisami ustawy stosowanymi analogicznie. Przemawia za tym wniosek z § 2 ust. 1 zd. 2 RozpWEEUWT
art. 2 RozpWEEUWT
1. Działania organów EUWT podlegają następującym przepisom:
a) niniejszemu rozporządzeniu;
b) konwencji, o której mowa w art. 8, jeżeli jest to wyraźnie dopuszczone na mocy niniejszego rozporządzenia; oraz
c) w sprawach nieuregulowanych niniejszym rozporządzeniem lub uregulowanych nim tylko częściowo – prawu krajowemu państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa EUWT.
Jeżeli konieczne jest określenie prawa właściwego na podstawie prawa Unii lub międzynarodowego prawa prywatnego, EUWT uznawane jest za podmiot państwa członkowskiego, w którym znajduje się jego siedziba statutowa.
1a. Działania EUWT dotyczące wykonywania zadań, o których mowa w art. 7 ust. 2 i 3, w obrębie Unii podlegają właściwemu prawu Unii i prawu krajowemu określonemu w konwencji, o której mowa w art. 8.
Działania EUWT współfinansowane z budżetu Unii są zgodne z wymogami określonymi we właściwym prawie Unii i prawie krajowym związanym ze stosowaniem prawa Unii.
2. W przypadku gdy państwo członkowskie składa się z kilku jednostek terytorialnych, z których każda posiada własne przepisy prawa mającego zastosowanie, odniesienie do prawa mającego zastosowanie na podstawie ust. 1 lit. c) uwzględnia prawo tych jednostek, z uwzględnieniem struktury danego państwa członkowskiego określonej konstytucją.
. Ponadto wg prawa polskiego EUWT są traktowane jak stowarzyszenia (więcej w osobnym opracowaniu). Prawo polskie będzie miało więc zastosowanie, gdy planowana siedziba EUWT będzie w Polsce ( analog.). Prawu państwa przyszłej siedziby podlega także proces tworzenia osoby prawnej prawu (art. 17 ust. 3 PrPrywMiędz
art. 17 PrPrywMiędz
1. Osoba prawna podlega prawu państwa, w którym ma siedzibę.
2. Jeżeli jednak prawo wskazane w przepisie ust. 1 przewiduje właściwość prawa państwa, na podstawie którego osoba prawna została utworzona, stosuje się prawo tego państwa.
3. Prawu wskazanemu w przepisach ust. 1 i 2 podlegają w szczególności:
1) powstanie, łączenie, podział, przekształcenie lub ustanie osoby prawnej;
2) charakter prawny osoby prawnej;
3) nazwa oraz firma osoby prawnej;
4) zdolność osoby prawnej;
5) kompetencje i zasady działania oraz powoływanie i odwoływanie członków organów;
6) reprezentacja;
7) nabycie i utrata statusu wspólnika lub członkostwa oraz prawa i obowiązki z nimi związane;
8) odpowiedzialność wspólników lub członków za zobowiązania osoby prawnej;
9) skutki naruszenia przez osobę reprezentującą osobę prawną ustawy, aktu założycielskiego lub statutu.
).
Poniższe uwagi, poczynione na gruncie prawa polskiego, będą więc odnosić się do ugrupowań, których siedziba ma znajdować się w Polsce.
3. Koncepcja "przedugrupowania" i "EUWT w organizacji"
Dalej należy rozważyć, czy warto w ogóle dokonywać dywersyfikacji pomiędzy "przedugrupowaniem" i "EUWT w organizacji". W prawie polskim istnieje takie rozróżnienie. Spółka w organizacji jest już spółką (jest podmiotem praw i obowiązków cywilnoprawnych - KidybaKomentarzKSH, 2012, art. 11 uw. 1). Natomiast przedspółce tego przymiotu brak.
W tej chwili nie ma jednak podstaw, aby takiego rozróżnienia w dokonywać w kontekście tworzenia EUWT.
Najwcześniejszą czynnością, która na zewnątrz manifestuje zamiar utworzenia EUWT, jest podjęcie przez członków uchwały o przyjęciu statutu (uchwała wymieniona w art. 9 ust. 2 pkt 2 UEUWT
art. 9 UEUWT
1. Zgłoszenia ugrupowania do rejestru dokonuje osoba upoważniona przez członków ugrupowania do dokonywania czynności związanych z wpisaniem ugrupowania do rejestru.
2. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) konwencję i statut ugrupowania;
2) uchwały albo decyzje członków ugrupowania o przyjęciu statutu;
3) upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wpisaniem ugrupowania do rejestru;
4) zgody na przystąpienie każdego z członków do ugrupowania wydane zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia 1082/2006;
5) informację o adresie siedziby statutowej ugrupowania, nazwach, siedzibach i adresach jego organów, oddziałów lub innych jednostek organizacyjnych.
3. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie czyni zadość wymaganiom określonym w ust. 1 lub 2, minister właściwy do spraw zagranicznych wzywa osobę upoważnioną do dokonywania czynności związanych z wpisaniem ugrupowania do rejestru do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków w terminie będzie skutkowało odmową wpisu do rejestru.
). Od tego momentu aż do chwili wpisania EUWT do stosownego rejestru i tym samym uzyskania osobowości EUWT mogłoby już podejmować czynności faktyczne (wybór organów) i prawne (upoważnienie do złożenia wniosku o wpis EUWT do rejestru, zawieranie umów z pracownikami, wynajmowanie biur, zakup sprzętu). Do tej fazy należałoby stosować odpowiednio przepis art. 11 KSH
art. 11 KSH
§ 1. Spółki kapitałowe w organizacji, o których mowa w art. 161 i art. 323, mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
§ 2. Do spółki kapitałowej w organizacji w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące danego typu spółki po jej wpisie do rejestru.
§ 3. Firma spółki kapitałowej w organizacji powinna zawierać dodatkowe oznaczenie "w organizacji".
i art. 161 KSH
art. 161 KSH
§ 1. Z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.
§ 2. Spółka w organizacji jest reprezentowana przez zarząd albo pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników.
§ 3. Odpowiedzialność osób, o których mowa w art. 13 § 1, ustaje wobec spółki z chwilą zatwierdzenia ich czynności przez zgromadzenie wspólników.
(zwłaszcza, gdyby chodziło o EUWT z o.o., o którym mowa w art. 12 RozpWEEUWT
art. 12 RozpWEEUWT
1. W odniesieniu do likwidacji, upadłości, zaprzestania płatności oraz podobnych procedur, EUWT podlega przepisom prawa państwa członkowskiego, w którym znajduje się jego siedziba statutowa, o ile ust. 2 i 3 nie stanowią inaczej.
EUWT odpowiada za wszystkie swoje zobowiązania.
2. Nie naruszając przepisów ust. 3, w zakresie, w jakim aktywa EUWT nie wystarczają na pokrycie jego zobowiązań, jego członkowie odpowiadają za zobowiązania EUWT niezależnie od charakteru tych zobowiązań, a udział każdego z członków zostaje ustalony proporcjonalnie do jego wkładu finansowego. W statucie zamieszcza się uregulowania dotyczące wkładów finansowych.
Członkowie EUWT mogą przewidzieć w statucie, że po ustaniu ich członkostwa w EUWT będą ponosić odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w związku z działaniami EUWT podejmowanymi w okresie ich członkostwa.
2a. Jeżeli odpowiedzialność przynajmniej jednego członka EUWT z państwa członkowskiego jest ograniczona na mocy prawa krajowego, któremu podlega, pozostali członkowie mogą także ograniczyć swoją odpowiedzialność w konwencji, jeżeli pozwala im na to prawo krajowe wdrażające niniejsze rozporządzenie.
Nazwa EUWT, którego członkowie ponoszą ograniczoną odpowiedzialność, zawiera słowa "z ograniczoną odpowiedzialnością".
Wymogi opublikowania konwencji, statutu oraz sprawozdania finansowego EUWT, którego członkowie mają ograniczoną odpowiedzialność, są co najmniej równe wymogom obowiązującym inne podmioty prawne z ograniczoną odpowiedzialnością, które podlegają prawu państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa tego EUWT.
W przypadku EUWT, którego członkowie ponoszą ograniczoną odpowiedzialność, każde zainteresowane państwo członkowskie może wymagać, aby EUWT zawarło odpowiednią umowę ubezpieczenia lub aby objęte było gwarancją udzieloną przez bank lub inną instytucję finansową z siedzibą w państwie członkowskim, lub aby było objęte instrumentem udzielonym jako gwarancja przez podmiot publiczny lub państwo członkowskie, w celu ubezpieczenia się od ryzyka właściwego działalności danego EUWT.
3. Bez uszczerbku dla odpowiedzialności finansowej państw członkowskich w odniesieniu do wszelkiego finansowania pochodzącego z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności przekazanego EUWT, w odniesieniu do państw członkowskich nie powstaje żadna odpowiedzialność finansowa na podstawie niniejszego rozporządzenia w stosunku do EUWT, którego nie są członkiem.
).
Gdyby jednak przyjąć koncepcję dwóch form przedorganizacyjnych, to o "przedugrupowaniu" można by mówić najwcześniej od chwili, kiedy co najmniej dwóch przyszłych członków z różnych krajów członkowskich podejmie uchwałę o przyjęciu statutu. Faza ta kończyłaby się z chwilą złożenia wniosku o rejestrację EUWT. Natomiast stadium "w organizacji" trwałoby od złożenia wniosku o rejestrację EUWT w państwie planowanej siedziby statutowej do momentu wpisania EUWT do odpowiedniego rejestru, tj. do chwili uzyskania osobowości prawnej przez ugrupowanie.

E. WNIOSKI
Postępowanie w celu utworzenia EUWT nie jest ani proste ani krótkotrwałe. Po wejściu w życie planowanych zmian (zob. opracowanie EUWTReforma) usunięte zostaną niektóre przeszkody, lecz postępowanie wydłuży się choćby z uwagi na ustanowienie sześciomiesięcznego terminu dla władz krajowych na wydanie zgody na przystąpienie do ugrupowania. Czasochłonność tego postępowania wymusza posłużenie się formami stadialnymi w celu poprawienia ekonomiczności postępowania i skrócenia poszczególnych etapów.

CategoryEUWTZagadnieniaOgolne
Na tej stronie nie ma komentarzy