Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Zamówienia publiczne


A. Pojęcie "zamówień publicznych"
Ustawa z 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej PrZamPubl) definiuje zamówienia publiczne jako "umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane."

B. Elementy składowe
1. Umowa

2. Odpłatność umowy

3. Podmioty umowy

4. Przedmiot umowy


CategoryZamowieniaPubliczne CategoryLeksykonZ
Na tej stronie nie ma komentarzy