Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Lit.: Martinez-Soria, Die grenzüberschreitende Raumplanung..., 2006


Spis treści:
I. Einleitung
II. Grenzüberschreitende Raumplanung als Folge der EU-Integration
III. Das herkömmliche Modell; Grenzüberschreitende Raumplanung als völkerrechtliche Zusammenarbeit
IV. Die Europäisierung der grenzüberschreitenden Raumplanung
V. Ausblick
autor: Jose Martinez-Soria
tytuł: Die grenzüberschreitende Raumplanung im Spannungsverhältnis zwischen nationalem und europäischem Recht
w: Ziekow2006
strony: 285-307
cytowane przepisy:
 • art. 1 RozpWEEUWT
  art. 1 RozpWEEUWT
  1. Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (zwane dalej "EUWT") może zostać utworzone na terytorium Unii na warunkach przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu i z zastrzeżeniem określonych w nim przepisów.
  2. Celem EUWT jest ułatwianie i wspieranie w szczególności współpracy terytorialnej, w tym co najmniej jednego z jej komponentów: współpracy transgranicznej, transnarodowej lub międzyregionalnej, między jego członkami określonymi w art. 3 ust. 1, z myślą o wzmocnieniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii.
  3. EUWT posiada osobowość prawną.
  4. W każdym z państw członkowskich EUWT posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych o najszerszym zakresie przyznawanym osobom prawnym na mocy prawa krajowego tego państwa członkowskiego. Może ono, w szczególności, nabywać lub zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz zatrudniać pracowników i występować jako strona w postępowaniu sądowym.
  5. Siedziba statutowa EUWT znajduje się w państwie członkowskim, którego prawu podlega przynajmniej jeden z jego członków.
  , art. 3 RozpWEEUWT
  art. 3 RozpWEEUWT
  1. Członkami EUWT mogą być następujące podmioty:
  a) państwa członkowskie lub władze na szczeblu krajowym;
  b) władze regionalne;
  c) władze lokalne;
  d) przedsiębiorstwa publiczne w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [] lub podmioty prawa publicznego w rozumieniu art. 1 ust. 9 akapit drugi dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [];
  e) przedsiębiorstwa, którym powierzono realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym zgodnie z krajowym oraz unijnym prawem właściwym.
  f) krajowe, regionalne lub lokalne władze albo podmioty lub przedsiębiorstwa publiczne równoważne z tymi, o których mowa w lit. d), z państw trzecich, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 3a.
  Członkami mogą być także stowarzyszenia składające się z podmiotów należących do jednej lub kilku z tych kategorii.
  2. EUWT składa się z członków znajdujących się na terytorium przynajmniej dwóch państw członkowskich, z zastrzeżeniem wyjątku określonego w art. 3a ust. 2 i 5.
 • art. 24 GG, Art. 32 GG
 • art. 158 TWE
  art. 158 TWE
  W celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Wspólnoty, rozwija ona i prowadzi działania służące wzmocnieniu jej spójności gospodarczej i społecznej.
  W szczególności Wspólnota zmierza do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów lub wysp najmniej uprzywilejowanych, w tym obszarów wiejskich.
dostępność: skan

CategoryGospodarkaPrzestrzenna CategoryEUWTLiteraturaM CategoryEUWTLiteratura2006 CategoryEUWTLiteraturaNiemiecki
Na tej stronie nie ma komentarzy