Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Koordynacja systemów zabezpieczenia zdrowotnego

zasady regulujące konflikty systemów


A. WAGA ZAGADNIENIA
Ilość osób i wielkość świadczeń.

B. PODSTAWY PRAWNE
Podstawy prawne związane z zapewnieniem kompatybilności systemów zabezpieczenia zdrowotnego wynikają z przepisów rozporządzenia (WE) nr 883/2004 oraz rozporządzenia wykonawczego (rozp. (WE) nr 987/2009).
Rozporządzeniom tym nie uchybia dyrektywa 2011/24/UE (dalej zwana dyrektywą) (więcej o jej postanowieniach w osobnym opracowaniu).

C. ZASADY KOORDYNACJI
1. Zasada jednego ustawodawstwa właściwego
Osoby, do których stosuje się niniejsze rozporządzenie, podlegają ustawodawstwu tylko jednego Państwa Członkowskiego (art. 11 ust. 1). Jest to tzw. państwo właściwe. Jest nim państwo wskazane przy pomocy jednego z łączników określonych w art. 11 ust 3 oraz 12-16 rozp. 883/2004 rozp. 883/2004.

2. Zasada miejsca zatrudnienia
Kolejną regułą jest, że ustawodawstwem właściwym jest ustawodawstwo Państwa Członkowskiego, w którym zainteresowana osoba wykonuje swą pracę jako pracownik najemny lub na własny rachunek (art. 11 ust. 3 rozp. 883/2004). Doprecyzowanie tej zasady następuje w art. 12-16

3. Zasada równego traktowania
Zob. art. 4 rozp. 883/2004

4. Zasada braku kumulacji
Nie przyznaje się nie otrzymuje prawa do kilku świadczeń tego samego rodzaju za jeden i ten sam okres ubezpieczenia obowiązkowego (art. 10 rozp. 883/2004).

D. OTRZYMYWANIE ŚWIADCZEŃ
W razie zamieszkania w innym kraju niż państwo właściwe decydujący - w zakresie świadczeń z tytułu choroby - jest art. 17 rozp. 883/2004. Na jego podstawie osobom tym udziela się w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania, świadczenia rzeczowe w imieniu właściwej instytucji, tak, jak gdyby byli oni ubezpieczeni na mocy tego ustawodawstwa. Zob. dalej art. 23-24 rozporządzenia wykonawczego (rozp. (WE) nr 987/2009). Z art. 24 wynika prawo do uzyskania odpowiednich dokumentów poświadczających prawo do uzyskania świadczeń.


CategoryTransgranicznaOpiekaZdrowotna
Na tej stronie nie ma komentarzy