Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

EUWT a zamówienia publiczne


A. Uwagi ogólne
EUWT wprowadzone do porządków krajowych rozporządzeniem 1082/2006 (RozpWEEUWT, znowelizowanym w 2013 r.) oraz w Polsce ustawą o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (UEUWT) jest osobą prawną, mającą na celu ułatwianie i wspieranie współpracy terytorialnej (= współpracy transgranicznej, transnarodowej lub międzyregionalnej) między jego członkami.


B. Członkowie ugrupowania
Mogą być nimi podmioty wymienione enumeratywnie w art. 3 ust. 1 RozpWEEUWT
art. 3 RozpWEEUWT
1. Członkami EUWT mogą być następujące podmioty:
a) państwa członkowskie lub władze na szczeblu krajowym;
b) władze regionalne;
c) władze lokalne;
d) przedsiębiorstwa publiczne w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [] lub podmioty prawa publicznego w rozumieniu art. 1 ust. 9 akapit drugi dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [];
e) przedsiębiorstwa, którym powierzono realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym zgodnie z krajowym oraz unijnym prawem właściwym.
f) krajowe, regionalne lub lokalne władze albo podmioty lub przedsiębiorstwa publiczne równoważne z tymi, o których mowa w lit. d), z państw trzecich, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 3a.
Członkami mogą być także stowarzyszenia składające się z podmiotów należących do jednej lub kilku z tych kategorii.
2. EUWT składa się z członków znajdujących się na terytorium przynajmniej dwóch państw członkowskich, z zastrzeżeniem wyjątku określonego w art. 3a ust. 2 i 5.
. Są to podmioty publiczne, będące albo organizacjami państwa (państwa członkowskie, władze na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym) albo przedsiębiorstwa publiczne, podmioty prawa publicznego oraz te przedsiębiorstwa, którym powierzono realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym zgodnie z krajowym oraz unijnym prawem właściwym. Ugrupowanie może być utworzone także przez związki tych podmiotów.
Są to więc podmioty podlegające z reguły reżimowi zamówień publicznych.
Wątpliwości dotyczą jedynie przedsiębiorstw, które realizują usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym. Tymi mogą być bowiem zarówno przedsiębiorstwa zdominowane przez podmioty publiczne i w związku z tym podlegające regulacjom o zamówieniach publicznych jak również podmioty prywatne, którym na mocy szczególnego aktu powierzono realizację tego typu usług. Te ostatnie zwolnione są z obowiązku zachowania zasad prawa o zamówieniach publicznych, chyba że dysponują środkami publicznymi (por. art. 3 pkt 5 PrZamPubl
art. 3 PrZamPubl
1. Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej "zamówieniami", przez:
1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:
a) finansują je w ponad 50% lub
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego;
3a) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3;
4) inne niż określone w pkt 1-3a podmioty, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności, o której mowa w art. 132, a działalność ta jest wykonywana na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych albo jeżeli podmioty, o których mowa w pkt 1-3a, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot wywierają na nie dominujący wpływ, w szczególności:
a) finansują je w ponad 50% lub
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
c) posiadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, lub
d) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
e) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego;
5) inne niż określone w pkt 1 i 2 podmioty, jeżeli łącznie zachodzą następujące okoliczności:
a) ponad 50% wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3a,
b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi;
6) (uchylony);
7) podmioty, z którymi zawarto umowę koncesji na roboty budowlane na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101), w zakresie, w jakim udzielają zamówienia w celu jej wykonania.
2. Prawami szczególnymi lub wyłącznymi w rozumieniu ust. 1 pkt 4 są prawa przyznane w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, polegające na zastrzeżeniu wykonywania określonej działalności dla jednego lub większej liczby podmiotów, jeżeli spełnienie określonych odrębnymi przepisami warunków uzyskania takich praw nie powoduje obowiązku ich przyznania.
3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przyznając środki finansowe na dofinansowanie projektu, mogą uzależnić ich przyznanie od zastosowania przy ich wydatkowaniu zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
).


C. Sytuacja prawna do czasu uchwalenia nowych dyrektyw
Prawo zamówień publicznych znajduje się aktualnie w fazie przełomowej. 26 lutego 2014 r. uchwalone zostały nowe dyrektywy zamówieniowe (zob.: DyrZamPubl, DyrZamPublKonc, DyrZamPublSekt). Państwa członkowskie są zobowiązane implementować je do 18 kwietnia 2016 r. Do czasu uchwalenia nowych regulacji krajowych znajdujemy się więc w sytuacji wymagającej analizy obowiązującego jeszcze stanu prawnego oraz spojrzenia już w nową perspektywę.

1. Zasada prawa miejsca siedziby
W obecnie obowiązujących dyrektywach zamówieniowych oraz w przepisach krajowych je implementujących EUWT nie zostało explicite wymienione. Odpowiedzi należy zatem szukać w przepisach krajowych opierając się na ogólnych zasadach. Wcześniej jednak należy wskazać system prawny, któremu podlega ugrupowanie.
Normą "kolizyjną" jest w tym wypadku art. 2 ust. 1 zd. 2 RozpWEEUWT
art. 2 RozpWEEUWT
1. Działania organów EUWT podlegają następującym przepisom:
a) niniejszemu rozporządzeniu;
b) konwencji, o której mowa w art. 8, jeżeli jest to wyraźnie dopuszczone na mocy niniejszego rozporządzenia; oraz
c) w sprawach nieuregulowanych niniejszym rozporządzeniem lub uregulowanych nim tylko częściowo – prawu krajowemu państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa EUWT.
Jeżeli konieczne jest określenie prawa właściwego na podstawie prawa Unii lub międzynarodowego prawa prywatnego, EUWT uznawane jest za podmiot państwa członkowskiego, w którym znajduje się jego siedziba statutowa.
1a. Działania EUWT dotyczące wykonywania zadań, o których mowa w art. 7 ust. 2 i 3, w obrębie Unii podlegają właściwemu prawu Unii i prawu krajowemu określonemu w konwencji, o której mowa w art. 8.
Działania EUWT współfinansowane z budżetu Unii są zgodne z wymogami określonymi we właściwym prawie Unii i prawie krajowym związanym ze stosowaniem prawa Unii.
2. W przypadku gdy państwo członkowskie składa się z kilku jednostek terytorialnych, z których każda posiada własne przepisy prawa mającego zastosowanie, odniesienie do prawa mającego zastosowanie na podstawie ust. 1 lit. c) uwzględnia prawo tych jednostek, z uwzględnieniem struktury danego państwa członkowskiego określonej konstytucją.
. Jako prawo właściwe dla EUWT wskazuje prawo państwa, w którym znajduje się jego siedziba statutowa. Zatem przepisy państwa siedziby będą co do zasady decydować, czy EUWT podlega reżimowi zamówień publicznych.

2. Wybór prawa na podstawie przepisów rozporządzenia o EUWT
Nowelizacją RozpWEEUWT, jaka nastąpiła na mocy rozporządzenia 1302/2013 wprowadzono przepisy, które wydają się dawać członkom ugrupowania możliwość wyboru prawa (por. KrzymuskiKubickiNVwZ2014, s. 1340). Po pierwsze działania ugrupowania podlegają bowiem prawu krajowemu określonemu w konwencji (art. 2 ust. 1a zd. 1 RozpWEEUWT). Zaś w tejże konwencji członkowie EUWT mogą także "wskazać prawo krajowe państwa członkowskiego, w którym działają organy EUWT" (art. 8 ust. 2 lit. h) RozpWEEUWT) oraz "właściwe prawo unijne i prawo krajowe bezpośrednio dotyczące działalności EUWT prowadzonej w ramach zadań wyszczególnionych w konwencji" (art. 8 ust. 2 lit. j) RozpWEEUWT).
Nie jest jasne, czy zamiarem prawodawcy europejskiego było w istocie zezwolenie na wybór prawa właściwego, determinującego także zakres stosowania regulacji o zamówieniach publicznych. Przeciwko takiej interpretacji świadczy pkt 24 zd. 1 części wstępnej ZmRozpEUWT. Ustawodawca sugeruje, iż wskazanie prawa właściwego ma przede wszystkim polegać na sporządzeniu "wykazu przepisów prawa unijnego i krajowego mających zastosowanie do EUWT". Ponadto wybór prawa właściwego nie miał dotyczyć prawa zamówień publicznych, gdyż nie było intencją reformatorów rozporządzenia regulowanie zagadnień związanych z transgranicznym udzielaniem zamówień (pkt 25 części wstępnej ZmRozpEUWT).

3. Wnioski
Konstatacja jest zatem taka, iż aktualnie obowiązujące RozpWEEUWT nie daje podstawy do wyboru prawa właściwego dla zamówień publicznych. EUWT podlega zatem nadal prawu krajowemu miejsca siedziby.


D. Nowe dyrektywy zamówieniowe
Możliwość wyboru prawa dają jednak dwa przepisy nowych dyrektyw zamówieniowych: art. 39 ust. 5 DyrZamPubl oraz art. 57 ust. 5 DyrZamPublSekt.

1. Zasady wynikające z nowych regulacji

a. Zakres zastosowania
DyrZamPubl dotyczy nabycia ? w drodze zamówienia publicznego ? robót budowlanych, dostaw lub usług przez co najmniej jedną instytucję zamawiającą od wykonawców wybranych przez te instytucje zamawiające, niezależnie od tego, czy roboty budowlane, dostawy lub usługi przeznaczone są do celów publicznych. o ile wartość szacunkowa jest nie mniejsza niż kwoty progowe określone w art. 4 DyrZamPubl (art. 1 DyrZamPubl).
Natomiast DyrZamPublSekt ustanawia procedury udzielania zamówień przez podmioty zamawiające w odniesieniu do zamówień oraz konkursów, których szacunkowa wartość jest nie mniejsza niż progi określone w art. 15. Zamówienie w rozumieniu tej dyrektywy stanowi nabycie robót budowlanych, dostaw lub usług przez co najmniej jeden podmiot zamawiający od wykonawców wybranych przez ten podmiot zamawiający, pod warunkiem że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi są przeznaczone na potrzeby wykonywania jednego z rodzajów działalności, o których mowa w art. 8?14 DyrZamPublSekt.

b. Przesłanki skutecznego wyboru prawa
(...)

c. Skutki wyboru prawa właściwego
(...)

d. Zakres prawa właściwego
Regulacjom można poddać pod względem czasowym i merytorycznym pewnym ograniczeniom. Wybór prawa można bowiem zawęzić do ustalonego okresu czasu lub określonych rodzajów zamówień. Można także ograniczyć wybór prawa do jednego konkretnego zamówienia, ale nie wyklucza się także poddanie wyborowi prawa wszystkich lub większej liczby zamówień.

e. Kwestie podatkowe
Z uwagi jednak na różne kwalifikacje EUWT w UE (raz jako podmiot prywatnoprawny, raz jako publicznoprawny a czasem bez bliższego zaszeregowania) konieczne będzie ustalenie statusu podatkowo-prawnego wspólnego podmiotu.
2. Bezpośrednie stosowanie przepisów dyrektyw zamówieniowych
Czy są to przepisy, które można stosować bezpośrednio, nawet jeżeli nie zostaną implementowane na czas do porządku krajowego? Jeżeli tak, to już teraz istniejące ugrupowania mogłyby dokonać stosownych zmian w swoich konwencjach.
Z uwagi jednak na różne kwalifikacje EUWT w UE (raz jako podmiot prywatnoprawny, raz jako publicznoprawny a czasem bez bliższego zaszeregowania) konieczne będzie ustalenie statusu podatkowo-prawnego wspólnego podmiotu.

3. Wnioski
Czy nowelizacja spowoduje ułatwienie czy bez znaczenia?


E. Podsumowanie
(...)

F. Literatura
Do uwzględnienia: Klinkmueller2014 i Opitz2014

CategoryEUWTZagadnieniaOgolne CategoryTransgraniczneZamowieniaPubliczne
Na tej stronie nie ma komentarzy