Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

EUWT. Możliwości zastosowania


A. UWAGI WSTĘPNE
Poniższe opracowanie ma za zadanie wskazanie możliwości zastosowania formy prawnej EUWT w rozmaitych stanach faktycznych i konfiguracjach.
EUWT realizuje zadania powierzone mu przez członków, które to zadania muszą spełniać następujące kryteria:
  • ułatwiają lub upowszechniają współpracę terytorialną,
  • służą wzmocnieniu spójności gospodarczej i społecznej,
  • należą do zadań każdego z członków EUWT (po reformie będzie inaczej),
  • należą do działań wymienionych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (por. art. 16 UEUWT
    art. 16 UEUWT
    Bez finansowego wkładu ze strony Unii Europejskiej ugrupowanie mające siedzibę statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może wykonywać działania jedynie w zakresie określonym w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 259)
    ).

Ogólne zasady wyznaczania zadań dla EUWT opisane zostały w osobnym opracowaniu.

B. EUWT DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH
Istnieje już kilka przykładów realizacji współpracy międzyuniwersyteckiej w formie EUWT. Należą do nich: Opracowanie dla EUWT z udziałem polskich podmiotów zostało opublikowane osobno.

C. EUWT A PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY
Możliwości wykorzystania EUWT dla potrzeb transgranicznego publicznego transportu zbiorowego przedstawione zostały w osobnym opracowaniu.

D. EUWT JAKO INSTYTUCJA W RAMACH PROGRAMÓW I FUNDUSZY UE
EUWT może być również wykorzystane jako instytucja w ramach programów UE. Więcej na ten temat w osobnym dokumencie.

E. INNE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA EUWT
EUWT w Europie realizują takie zadania jak np.:
CategoryEUWTZagadnieniaPraktyczne
Na tej stronie nie ma komentarzy