Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Wzór: umowa dzierżawy gruntu

umowa dotycząca dzierżawy gruntu rolnego pod uprawę

Umowa zawarta pomiędzy
.... (zwany Wydzierżawiającym)
a
.... (zwany Dzierżawcą)

§ 1. Przedmiot umowy
(1) Na mocy niniejszej umowy Wydzierżawiający zobowiązuje się do oddania Dzierżawcy w dzierżawę pod uprawę (art. 693 i nast. KC) gruntu rolnego położonego na działkach (XXXX oznaczenie działek wg wyrysu / numerów księgi wieczystej XXXX).

(2) Dzierżawca zobowiązuje się do zagospodarowania dzierżawionego gruntu zgodnie z jego prawnym i umownym przeznaczeniem w ramach prowadzonej przez niego działalności rolniczej (uprawa rolna).

§ 2. Czynsz
(1) Z tytułu dzierżawy Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu

(2) Czynsz płatny jest do

§ 6. Okres obowiązywania umowy
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Może zostać wypowiedziana przez obie strony na koniec roku za rocznym okresem wypowiedzenia.

art. 693
§ 1. Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

§ 2. Czynsz może być zastrzeżony, w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków.CategoryWzory CategoryZobowiazaniaUmowneWzory
Na tej stronie nie ma komentarzy