Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Ugoda administracyjna


Ugoda jest pisemnym porozumieniem zawartym między stronami postępowania administracyjnoprawnego, przed organem pierwszej lub drugiej instancji, przed którym toczy się postępowanie administracyjne i zatwierdzonym przez ten organ po skontrolowaniu jego prawidłowości. Element pierwszy ugody wymaga zaistnienia porozumienia, co znacza, że strony postępowania muszą złożyć wzajemnie sobie odpowiadające oświadczenia woli. To z kolei wymaga sprzeczności interesów stron, a więc istnienia sporu pomiędzy stronymi postępowania, zob. też art. 13 § 1 KPA
art. 13 KPA
§ 1. Sprawy, w których uczestniczą strony o spornych interesach, mogą być załatwiane w drodze ugody sporządzonej przed organem administracji publicznej (ugoda administracyjna).
§ 2. Organ administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie w sprawie, powinien w tych przypadkach podejmować czynności skłaniające strony do zawarcia ugody.
.
Z ugodą administracyjną wiążą się następujące problemy:
  • przesłanki skutecznej ugody administracyjnej,
  • skutki zawarcia ugody administracyjnej.

CategoryLeksykonU CategoryPrawoAdministracyjne CategoryUgoda
Na tej stronie nie ma komentarzy