Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 1998 r.

Sprawa I PKN 454/98

A. Publikacja:
Treść orzeczenia dostępna jest:
- w OSNAPiUS 2000/1 poz. 23
- w bazie LexPolonica nr 343259
- na stronie Sądu Najwyższego tutaj (sprawdzone na dzień 08.11.2008)

B. Zawartość
1. Treść / streszczenie / teza orzeczenia
Źródłem tekstu orzeczenia jest strona SN podana powyżej.

Powstanie w kasie fiskalnej braku nawet niewielkiej kwoty pieniężnej, jeżeli nie było następstwem błędu kasjerki obsługującej taką kasę, może być uznane za ciężkie naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego dbałości o mienie pracodawcy (art. 52 § 1 pkt 1 w związku z art. 100 § 2 pkt 4 kp
art. 100 kp
§ 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
§ 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:
1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
).

2. Cytowane artykuły
Orzeczenie przywołuje następujące przepisy:
Kodeksu pracy
Kodeksu pracy
Kodeksu pracy
Kodeksu karnego
Kodeksu wykroczeń

3. Powołane orzeczenia
-

4. Zagadnienia
Orzeczenie porusza następujące zagadnienia:
- podstawy zwolnienia dyscyplinarnego
- wykładnia rażącego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych

C. OmówienieCategoryOrzecznictwoSaduNajwyzszego CategoryPrawoPracyOrzecznictwo
Na tej stronie nie ma komentarzy