Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Lit.: Bussmann, Samorząd Terytorialny 2008


Spis treści:
 1. Założenia EUWT
 2. Stosunek rozporządzenia nr 1082 do istniejących umów międzynarodowych w sprawie współpracy transgranicznej
 3. Projekt ustawy o EUWT
 4. Podsumowanie
autor: Annette Bussmann
tytuł: Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) - przełom we współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej
czasopismo: Samorząd Terytorialny
rocznik: 2008
numer: 10
strony: 7-15
cytowane i powiązane przepisy:
 • art. 1 UEUWT
  art. 1 UEUWT
  Ustawa reguluje zasady tworzenia i funkcjonowania europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej oraz zasady prowadzenia rejestru tych ugrupowań, w celu wykonania postanowień rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 19, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1082/2006”
  , art. 2 UEUWT
  art. 2 UEUWT
  W rozumieniu ustawy określenie:
  1) podmiot prawa publicznego – oznacza osobę prawną, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.);
  1a) przedsiębiorstwo publiczne – oznacza podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
  2) ugrupowanie - oznacza europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej, o którym mowa w rozporządzeniu 1082/2006.
  , art. 3 UEUWT
  art. 3 UEUWT
  W sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu 1082/2006 oraz w ustawie do ugrupowania stosuje się odpowiednio przepisy o stowarzyszeniach.
  , art. 4 UEUWT
  art. 4 UEUWT
  1. Uchwałę o przystąpieniu do ugrupowania Rzeczypospolitej Polskiej podejmuje Rada Ministrów.
  2. Rada Ministrów w uchwale, o której mowa w ust. 1, wskazuje organ administracji rządowej upoważniony do reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej w ugrupowaniu, do którego Rzeczpospolita Polska przystępuje.
  3. Na przystąpienie do ugrupowania organu administracji rządowej jako władzy, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. a rozporządzenia 1082/2006, zgodę wyraża, w drodze uchwały, Rada Ministrów.
  4. W uchwale, o której mowa w ust. 1 albo 3, Rada Ministrów zatwierdza konwencję ugrupowania, do którego przystępuje Rzeczpospolita Polska albo organ administracji rządowej, jeżeli zatwierdzenie jest wymagane na podstawie art. 4 rozporządzenia 1082/2006.
  , art. 5 UEUWT
  art. 5 UEUWT
  1. Uchwałę o przystąpieniu do ugrupowania jednostki samorządu terytorialnego podejmuje organ stanowiący tej jednostki bezwzględną większością głosów ustawowego składu.
  2. Uchwała o przystąpieniu do ugrupowania jednostki samorządu terytorialnego oraz decyzja o przystąpieniu do ugrupowania podmiotu prawa publicznego wchodzą w życie po uzyskaniu zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1.
  , art. 12 UEUWT
  art. 12 UEUWT
  1. Ugrupowanie mające siedzibę statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informuje ministra właściwego do spraw zagranicznych o zmianie swojej konwencji lub statutu w terminie 21 dni od dnia jej przyjęcia.
  2. W przypadku gdy zmiana konwencji ugrupowania mającego siedzibę statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga zatwierdzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 6 zdanie drugie rozporządzenia 1082/2006, a członkiem ugrupowania jest:
  1) Rzeczpospolita Polska albo organ administracji rządowej – zatwierdzenia dokonuje, w drodze uchwały, Rada Ministrów;
  2) podmiot, który przystąpił do ugrupowania za zgodą, o której mowa w art. 6 – zatwierdzenia dokonuje, w drodze decyzji, na wniosek tego podmiotu, minister właściwy do spraw zagranicznych w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego.
  3. Do zatwierdzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 ust. 2–5 i 7.
  , art. 16 UEUWT
  art. 16 UEUWT
  Bez finansowego wkładu ze strony Unii Europejskiej ugrupowanie mające siedzibę statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może wykonywać działania jedynie w zakresie określonym w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 259)
  , art. 17 UEUWT
  art. 17 UEUWT
  Kontrola zarządzania środkami publicznymi ugrupowania jest wykonywana na podstawie odrębnych przepisów.
  , art. 18 UEUWT
  art. 18 UEUWT
  1. Ugrupowanie prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).
  2. Sprawozdanie finansowe ugrupowania podlega badaniu, a także ogłoszeniu, zgodnie z art. 70 ustawy, o której mowa w ust. 1.
  , art. 19 UEUWT
  art. 19 UEUWT
  1. Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania ugrupowania, którego członkiem jest Rzeczpospolita Polska.
  2. Jednostki samorządu terytorialnego, państwowe osoby prawne oraz samorządowe osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania ugrupowania, którego są członkiem.
  ;
 • art. 40 KC
  art. 40 KC
  § 1. Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania państwowych osób prawnych, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej. Państwowe osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Skarbu Państwa.
  § 2. W razie nieodpłatnego przejęcia, na podstawie obowiązujących ustaw, określonego składnika mienia od państwowej osoby prawnej na rzecz Skarbu Państwa, ten ostatni odpowiada solidarnie z osobą prawną za zobowiązania powstałe w okresie, gdy składnik stanowił własność danej osoby prawnej, do wysokości wartości tego składnika ustalonej według stanu z chwili przejęcia, a według cen z chwili zapłaty.
  § 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych osób prawnych.
  .
 • art. 84 USamorzGm
  art. 84 USamorzGm
  1. W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z powiatami i województwami.
  2. Organizację, zadania oraz tryb pracy stowarzyszenia określa jego statut.
  3. Do stowarzyszeń gmin stosuje się odpowiednio przepisy Prawa o stowarzyszeniach, z tym że dla założenia stowarzyszenia wymaganych jest co najmniej 3 założycieli.
  , art. 49 USamorzGm
  art. 49 USamorzGm
  1. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych gminnych osób prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania gminy.
  2. W przypadku zniesienia lub podziału gminy odpowiedzialność za jej zobowiązania ponoszą solidarnie gminy, które przejęły jej mienie.
  ,
 • art. 75 USamorzPowiat
  art. 75 USamorzPowiat
  1. Powiaty mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z gminami i województwami.
  2. Do stowarzyszeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z 1990 r. Nr 14, poz. 86, z 1996 r. Nr 27, poz. 118 i z 1997 r. Nr 121, poz. 769), z tym że dla założenia stowarzyszenia wymaganych jest co najmniej 3 założycieli.
  , art. 49 USamorzPowiat
  art. 49 USamorzPowiat
  Powiat nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych powiatowych osób prawnych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Inne powiatowe osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania powiatu.
  ,
 • art. 8b USamorzWoj
  art. 8b USamorzWoj
  1. Województwa mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z gminami i powiatami.
  2. Do stowarzyszeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z 1990 r. Nr 14, poz. 86, z 1996 r. Nr 27, poz. 118, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668), z tym że dla założenia stowarzyszenia wymaganych jest co najmniej 3 założycieli.
  , art. 60 USamorzWoj
  art. 60 USamorzWoj
  Województwo nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych wojewódzkich osób prawnych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Inne wojewódzkie osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania województwa.
  ,

dostępność: całość w bazie Lex Omega Czasopisma-Online

CategoryLiteraturaPortalu CategorySamorzadTerytorialnyArtykuly CategoryEUWTLiteraturaB CategoryEUWTLiteratura2008
Na tej stronie nie ma komentarzy