Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Wiki source for RozwiazanieUmowyOPraceBezWypowiedzenia


Show raw source

====Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia====
==Strona dotycząca rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia==

Kodeks pracy przewidział dwa podstawowe tryby rozwiązania umów o pracę bez wypowiedzenia, są nimi:
1. rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracownika
2. rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracodawcę

((1)) Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracodawcę
Kodeks pracy zgrupował przyczyny upoważniające pracodawcę do zwolnienia pracownika bez wypowiedzenia w dwie grupy:
- przyczyny zawinione przez pracownika
- przyczyny niezawinione przez pracownika

((2)) zwolnienie z przyczyn zawinionych przez pracownika
Przyczyny zawinione przez pracownika upoważniające pracodawcę do zwolnienia pracownika w trybie natychmiastowym zostały wskazane w {{pu przepis="art. 52 KP}} Kodeksu pracy. Są nimi:

((3)) ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych
W zakresie tej podstawy zwolnienia - sformułowanej dosyć ogólnie - została wydana znaczna ilość orzeczeń różnych sądów, które pozwalają sobie ryrobić pogląd, jakie sytuacje ustawodawca chciał objąć ww. przepisem.
- wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 1998 r., sygn. [[SprawaSNIPKN45498 I PKN 454/98]] - powstanie w kasie fiskalnej braku nawet niewielkiej kwoty pieniężnej
- Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 5 czerwca 2007 r. sygn. [[SprawaSNIPK52007 I PK 5/2007]] - wykonywanie w godzinach przeznaczonych na pracę innych czynności
- Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia z dnia 6 marca 2006 r., sygn. [[SprawaSNIIPK2112005 II PK 211/2005]] - pracownik-członek zarządu narusza obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy, gdy bez zgody uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako członek zarządu tej spółki

[[https://chi-nese.com/black-cat-superstitions-from-around-the-world/ black cat superstition]]
[[https://chi-nese.com/new-moon-affirmations/ new moon affirmations]]

((3)) popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem


((3)) zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku((2)) zwolnienie z przyczyn niezawinionych przez pracownika


((1)) Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracownika


----
CategoryPrawoPracy