Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Wiki source for RozpWEEUWT


Show raw source

====Rozporządzenie 1082/2006 (EUWT)====

**skrót:** RozpWEEUWT
**pełna nazwa:** Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)
**publikacja:** [[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0019:01:PL:HTML Dz.U. WE Nr L 210 z 31.7.2006, str. 19-24]].
**tekst na portalu [[http://www.polskieustawy.com polskieustawy.com]]:** {{pu akt="RozpWEEUWT"}}
**wejście w życie:** 01.08.2006
**procedura:** zob. strona [[http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=430929%3Acs&lang=pl&list=430929%3Acs%2C&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords= EurLex]]
**uwagi:** aktualnie (rok 2012) prowadzone są prace nad zmianą rozporządzenia i reformą EUWT (zob. więcej [[EUWTReforma]]).
----
CategorySkroty CategoryEUWTPrzepisy CategoryPrawoEuropejskie CategoryAktyPrawne