Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Postępowanie w sprawie przyjęcia do domu pomocy społecznejA. Przesłanki przyjęcia osoby do domu pomocy społecznej
Przyjęcie danej osoby do domu pomocy społecznej zależy od spełnienia następujących warunków określonych w art. 38 UOchrZdrowPsych
art. 38 UOchrZdrowPsych
Osoba, która wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i nie ma możliwości korzystania z opieki innych osób oraz potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego, może być za jej zgodą lub zgodą jej przedstawiciela ustawowego przyjęta do domu pomocy społecznej.
i art. 39 UOchrZdrowPsych
art. 39 UOchrZdrowPsych
1. Jeżeli osoba, o której mowa w art. 38, lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na przyjęcie jej do domu pomocy społecznej, a brak opieki zagraża życiu tej osoby, organ do spraw pomocy społecznej może wystąpić do sądu opiekuńczego miejsca zamieszkania tej osoby z wnioskiem o przyjęcie do domu pomocy społecznej bez jej zgody.
2. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić również kierownik szpitala psychiatrycznego, jeżeli przebywająca w nim osoba jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, natomiast nie wymaga dalszego leczenia w tym szpitalu.
3. Jeżeli osoba wymagająca skierowania do domu pomocy społecznej ze względu na swój stan psychiczny nie jest zdolna do wyrażenia na to zgody, o jej skierowaniu do domu pomocy społecznej orzeka sąd opiekuńczy.
:
  1. osoba, której postępowanie dotyczy, wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
  2. osoba nie ma możliwości korzystania z opieki innych osób
  3. osoba potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego,
  4. zgoda osoby, której postępowanie dotyczy, chyba że zgoda nie ma znaczenia, gdyż brak opieki zagraża życiu tej osoby.
1. Niezdolność do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych


2. Niemożność korzystania z opieki innych osób


3. Potrzeba korzystania ze stałej opieki i pielęgnacji


4. Brak potrzeby dla leczenia szpitalnego


5. Zgoda uprawnionego, jego przedstawiciela ustawowego albo nieistotny brak zgody


B. Skutki orzeczenia
Skutkiem prawomocnego orzeczenia jest przyjęcie osoby, której dotyczy postępowanie, do domu pomocy społecznej.


C. Orzecznictwo
Zob.

CategoryPomocSpoleczna
Na tej stronie nie ma komentarzy