Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Wiki source for MiedzynarodowePrawoAdministracyjne


Show raw source

====Międzynarodowe prawo administracyjne====
==skrót: MPA ==

((1)) TŁO
Tłem dla rozważań jest:
- globalizacja (Maciejewski2013)
- wspólna polityka europejska na określonych obszarach (Kowalczyk2009 - pod kątem wspólnej polityki azylowej) - zarys wspólnej administracji europejskiej,
- europeizacja administracji krajowej (stosowanie prawa UE, jednolitego w całej Unii).

Z uwagi na obszary prawa problem pojawia się tam, gdzie administracje krajowe wchodzą we wzajemne interakcje. Jednocześnie sprzyja temu fakt, gdy dane obszary działalności z natury rzeczy powodują konieczność współpracy (ochrona środowiska)


((1)) DEFINICJA
Z dostępnej literatury wynika, iż są dwie koncepcje, które odnosić się mogą do MPA.

((2)) MPA sensu largo
Szerokie pojęcie MPA obejmuje zarówno normy kolizyjne, jak i merytoryczne oraz ustrojowe (Maciejewski2013, s. 760).

((2)) MPA sensu stricte
Natomiast Peine odnosi termin MPA (//internationales Verwaltungsrecht//) wyłącznie do prawa kolizyjnego, jako prawa odsyłającego (Verweisungsrecht), poprzedzającego prawo materialne (PeineFSMartiny, s. 947 i 953 - tu z dalszymi wskazaniami na Neumeyera; podobnie Ohler2005, s. 5, który określa tą dziedzinę jako publiczne prawo kolizyjne - //öffentliches Kollisionsrecht//).

((1)) MPA JAKO PRAWO KOLIZYJNE
MPA może funkcjonować jako prawo kolizyjne w tym znaczeniu, iż wskazuje, które prawo krajowe publiczne będzie miało zastosowanie do danego stanu faktycznego (Maciejewski2013, s. 763; PeineFSMartiny, s. 947 i 953; BeyerlinAdV1989, s. 323). Podobnie więc jak w przypadku PPM należy zbadać, czy mamy do czynienia z normami wyłącznie jednostronnymi czy także wielostronnymi.

((2)) Pojęcie norm kolizyjnych
Ohler2005, s. 15 i nast.

((2)) Normy jednostronne czy wielostronne
Za tymi pierwszymi opowiadał się - w nauce niemieckiej w latach 30-ych XX wieku - Neumeyer (cytat za BeyerlinAdV1989, s. 323). Normy kolizyjne MPA wskazywały zatem wyłącznie na własne prawo jako prawo właściwe dla danego stosunku administracyjnoprawnego. Również aktualnie wychodzi się z domniemania jednostronności norm (BeyerlinAdV1989, s. 324). Wielostronny charakter norm kolizyjnych da się potwierdzić wyłącznie wówczas, gdy wyraźnie jest przewidziany.
Tymczasem w MPA dopuszcza się już normy kolizyjne o charakterze wielostronnym. Także w praktyce mamy już z takimi normami do czynienia; choćby w RozpWEEUWT, gdzie EUWT działa na podstawie prawa miejsca siedziby, ale wszakże z przekroczeniem granic państwa. Wykładnia dokumentów EUWT (konwencji i statutu), których sygnatariuszami są podmioty publiczne z różnych państw, podlega wyłącznie prawu tego państwa, w którym EUWT ma siedzibę. Podobnie też Beyerlin traktował przykłady nr 1.4 i 1.5 w załączniku do Konwencji Madryckiej z 1980 r.

((2)) Źródła prawa kolizyjnego
Źródłami prawa mogą być przepisy krajowe jak również umowy międzynarodowe (parasolowe - //Dachvölkerrechtsverträge//) i prawo unijne (co do tej gałęzi prawa zob. Ohler2005, S. 5).

((1)) MPA JAKO PRAWO MERYTORYCZNE
Tutaj można by sięgnąć do przepisów o charakterze jednolitym, stanowionych przez państwa w umowach międzynarodowych, przez organizacje międzynarodowe. Także prawo administracyjne UE mogłoby być tutaj zakwalifikowane, gdyż jest prawem stanowionym przez organizację międzynarodową - UE. Działalność tej ostatniej stawia pod znakiem zapytania istnienie kolizyjnego MPA (Ohler2005, s. 6). Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że ujednolicenie - czy to przez UE czy przez organizacje międzynarodowe - następuje tylko w niektórych obszarach, pole do obowiązywania norm kolizyjnych jest nadal szerokie (Ohler2005, s. 7-9).
Cechy charakterystyczne dla tego prawa to wykładnia autonomiczna, bezpośrednie obowiązywanie.

((1)) PRZEPISY KOLIZYJNE W ROZPWEEUWT
Na podstawie powyższej analizy należy dokonać weryfikacji przepisów {{pu przepis="art. 2 ust. 1a RozpWEEUWT"}} i {{pu przepis="art. 8 ust. 2 RozpWEEUWT"}} pod kątem ich charakteru jako unijnych przepisów kolizyjnych.
Wymaga to ustalenia brzmienia normy prawnej z nich wynikającej. Następnie należy odnieść jej treść do wzorca normy kolizyjnej PMA. Niezbędne będzie również poruszenie kwestii kompetencji UE w zakresie stanowienia administracyjnoprawnych norm kolizyjnych.
Wcześniej konieczne jest jednak przedstawienie fenomenu EUWT.

((2)) EUWT
EUWT stanowią instrument współpracy terytorialnej podmiotów publicznych z państw UE oraz - od niedawna - z państw trzecich. Ugrupowania zostały stworzone jako osoby prawne (przy czym o prywatnoprawnym lub publicznoprawnym charakterze osobowości prawnej decydują państwa członkowskie w przepisach wykonawczych), dysponujące własnymi organami (obowiązkowo dyrektor i zgromadzenie) podlegają
((2)) Treść normy prawnej
{{pu przepis="Art. 2 ust. 1a RozpWEEUWT"}}

((2)) Wymagania stawiane normom kolizyjnym administracyjnoprawnym
(...)
((2)) Kompetencje UE w zakresie stanowienia norm kolizyjnych
(...)

Uznawanie zagranicznych aktów administracyjnych oraz //transnationaler Verwaltungsakt// (Ohler2005, s. 5)
----
CategoryMiedzynarodowePrawoAdministracyjne CategoryEUWT