Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Administracja ...
  E U W T Charakter Prawny
  E U W T Czlonkowie
  E U W T Finansowanie
  E U W T Formy Wspolpra...
  E U W T Historia
  E U W T Jako Instytucj...
  E U W T Konwencja
  E U W T Korzysci
  E U W T Odpowiedzialnosc
  E U W T Prawo Podatkowe
  E U W T Prawo Pracy
  E U W T Siedziba
  E U W T Statut
  E U W T Struktura Orga...
  E U W T Tworzenie
  E U W T Wlasnosc
  E U W T Zadania
  E U W T Zamowienia Pub...
  E U W Tw Procesie Inte...
  Przeniesienie Kompeten...
  Trangraniczna Realizac...
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Siedziba EUWT


A. SIEDZIBA EUWT
Rozporządzenie posługuje się pojęciem "siedziby statutowej" EUWT. Siedzibą statutową jest miejsce wskazanie w dokumentach inkorporacyjnych EUWT (por. GolaczynskiPPM, 2003, s. 95). Stąd w przypadku EUWT należałoby raczej mówić o siedzibie konwencyjnej albo konwencyjno-statutowej, bo w tych dwóch dokumentach określa się miejsce, które ma być traktowane jako siedziba (zob. art. 8 ust. 2 lit. a RozpWEEUWT oraz art. 9 ust. 2 zdanie wprowadzające RozpWEEUWT).
Nie jest natomiast wykluczone, że EUWT będzie miało w innym miejscu niż wskazane w statucie siedzibę rzeczywistą. Siedzibą rzeczywistą jest miejsce, na którym odbywa się faktycznie zarządzanie ugrupowaniem (por. Targosz w: Cejmer/Napierała/Sójka, Spółki zagraniczne w Polsce, 2008, s. 118).


B. ZNACZENIE SIEDZIBY DLA DZIAŁALNOSCI EUWT
Decyzja o wskazaniu miejsca siedziby statutowej jest jedną z ważniejszych dla całej późniejszej działalności EUWT. Decyduje o bowiem o następujących kwestiach.
1. Ustalenie przepisów właściwych dla spraw nieuregulowanych rozporządzeniem lub uregulowanych nim tylko częściowo (Art. 2 ust. 1 S. 1 lit. c RozpWEEUWT)
Należy tutaj rozważyć następujące kwestie:
a. prawo polskie
Na postawione zagadnienia prawo polskie reaguje w sposób następujący
b. prawo niemieckie
W Niemczech

c. wynik
Powyższe wskazuje na siedzibę w ...
2. Prawo właściwe dla działań EUWT (Art. 2 ust. 1 S. 2 RozpWEEUWT
art. 2 RozpWEEUWT
1. Działania organów EUWT podlegają następującym przepisom:
a) niniejszemu rozporządzeniu;
b) konwencji, o której mowa w art. 8, jeżeli jest to wyraźnie dopuszczone na mocy niniejszego rozporządzenia; oraz
c) w sprawach nieuregulowanych niniejszym rozporządzeniem lub uregulowanych nim tylko częściowo – prawu krajowemu państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa EUWT.
Jeżeli konieczne jest określenie prawa właściwego na podstawie prawa Unii lub międzynarodowego prawa prywatnego, EUWT uznawane jest za podmiot państwa członkowskiego, w którym znajduje się jego siedziba statutowa.
1a. Działania EUWT dotyczące wykonywania zadań, o których mowa w art. 7 ust. 2 i 3, w obrębie Unii podlegają właściwemu prawu Unii i prawu krajowemu określonemu w konwencji, o której mowa w art. 8.
Działania EUWT współfinansowane z budżetu Unii są zgodne z wymogami określonymi we właściwym prawie Unii i prawie krajowym związanym ze stosowaniem prawa Unii.
2. W przypadku gdy państwo członkowskie składa się z kilku jednostek terytorialnych, z których każda posiada własne przepisy prawa mającego zastosowanie, odniesienie do prawa mającego zastosowanie na podstawie ust. 1 lit. c) uwzględnia prawo tych jednostek, z uwzględnieniem struktury danego państwa członkowskiego określonej konstytucją.
)

a. uwaga wstępna
Czynności prawne (cywilnoprawne) EUWT mają z reguły kontekst transgraniczny. Dojście takich czynności do skutku oraz ich konsekwencje ocenia się więc wg prawa właściwego (statutu), które jest ustalane w oparciu o przepisy prawa prywatnego międzynarodowego. Te z kolei posługują się różnymi łącznikami kolizyjnymi. Art. 2 ust. 1 zd. 2 RozpWEEUWT
art. 2 RozpWEEUWT
1. Działania organów EUWT podlegają następującym przepisom:
a) niniejszemu rozporządzeniu;
b) konwencji, o której mowa w art. 8, jeżeli jest to wyraźnie dopuszczone na mocy niniejszego rozporządzenia; oraz
c) w sprawach nieuregulowanych niniejszym rozporządzeniem lub uregulowanych nim tylko częściowo – prawu krajowemu państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa EUWT.
Jeżeli konieczne jest określenie prawa właściwego na podstawie prawa Unii lub międzynarodowego prawa prywatnego, EUWT uznawane jest za podmiot państwa członkowskiego, w którym znajduje się jego siedziba statutowa.
1a. Działania EUWT dotyczące wykonywania zadań, o których mowa w art. 7 ust. 2 i 3, w obrębie Unii podlegają właściwemu prawu Unii i prawu krajowemu określonemu w konwencji, o której mowa w art. 8.
Działania EUWT współfinansowane z budżetu Unii są zgodne z wymogami określonymi we właściwym prawie Unii i prawie krajowym związanym ze stosowaniem prawa Unii.
2. W przypadku gdy państwo członkowskie składa się z kilku jednostek terytorialnych, z których każda posiada własne przepisy prawa mającego zastosowanie, odniesienie do prawa mającego zastosowanie na podstawie ust. 1 lit. c) uwzględnia prawo tych jednostek, z uwzględnieniem struktury danego państwa członkowskiego określonej konstytucją.
ma znaczenie w sytuacji gdy łącznikiem jest siedziba podmiotu dokonującego czynności prawnych.
Mylące jest brzmienie art. 2 ust. 1 S. 2 RozpWEEUWT
art. 2 RozpWEEUWT
1. Działania organów EUWT podlegają następującym przepisom:
a) niniejszemu rozporządzeniu;
b) konwencji, o której mowa w art. 8, jeżeli jest to wyraźnie dopuszczone na mocy niniejszego rozporządzenia; oraz
c) w sprawach nieuregulowanych niniejszym rozporządzeniem lub uregulowanych nim tylko częściowo – prawu krajowemu państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa EUWT.
Jeżeli konieczne jest określenie prawa właściwego na podstawie prawa Unii lub międzynarodowego prawa prywatnego, EUWT uznawane jest za podmiot państwa członkowskiego, w którym znajduje się jego siedziba statutowa.
1a. Działania EUWT dotyczące wykonywania zadań, o których mowa w art. 7 ust. 2 i 3, w obrębie Unii podlegają właściwemu prawu Unii i prawu krajowemu określonemu w konwencji, o której mowa w art. 8.
Działania EUWT współfinansowane z budżetu Unii są zgodne z wymogami określonymi we właściwym prawie Unii i prawie krajowym związanym ze stosowaniem prawa Unii.
2. W przypadku gdy państwo członkowskie składa się z kilku jednostek terytorialnych, z których każda posiada własne przepisy prawa mającego zastosowanie, odniesienie do prawa mającego zastosowanie na podstawie ust. 1 lit. c) uwzględnia prawo tych jednostek, z uwzględnieniem struktury danego państwa członkowskiego określonej konstytucją.
. Mówi n o stosowaniu reguły, w sytuacji gdy " zgodnie z międzynarodowym prawem prywatnym konieczne jest dokonanie wyboru prawa". W razie wyboru prawa siedziba ma jednak mniejsze znaczenie, gdyż strony wybierają sobie - w pewnych granicach - prawo właściwe dla oceny łączącego ich stosunku prawnego. Brzmienie tego przepisu np. w j. niemieckim upewnia nas jednak, że chodzi o posługiwanie się łącznikiem siedziby statutowej EUWT ("Ist nach Gemeinschaftsrecht oder internationalem Privatrecht festzulegen, welches Recht auf die Handlungen eines EVTZ Anwendung findet (...)"). Wersja angielska jednak też mówi - błędnie moim zdaniem - o wyborze prawa ("to establish the choice of law which governs an EGTC's acts").
b. prawo właściwe dla czynności prawnych EUWT
W zakresie prawa właściwego dla czynności prawnych największe znaczenie ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17.6.2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (RozpUERzymI). Siedziba ma znacznie np w sytuacjach określonych w hipotezie art. 4 ust. 1 RozpUERzymI
art. 4 RozpUERzymI
1. W zakresie, w jakim nie dokonano wyboru prawa właściwego dla umowy zgodnie z art. 3 i bez uszczerbku dla art. 5–8, prawo właściwe dla umowy ustala się następująco:
a) umowa sprzedaży towarów podlega prawu państwu, w którym sprzedawca ma miejsce zwykłego pobytu;
b) umowa o świadczenie usług podlega prawu państwa, w którym usługodawca ma miejsce zwykłego pobytu;
c) umowa, której przedmiotem jest prawo rzeczowe na nieruchomości lub prawo do korzystania z nieruchomości, podlega prawu państwa, w którym nieruchomość jest położona;
d) niezależnie od lit. c), umowa dotycząca czasowego korzystania z nieruchomości na użytek własny, zawarta na okres nie dłuższy niż sześć kolejnych miesięcy, podlega prawu państwa, w którym oddający nieruchomość do korzystania ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem że biorący do korzystania jest osobą fizyczną i ma miejsce zwykłego pobytu w tym samym państwie;
e) umowa franczyzy podlega prawu państwa, w którym franczyzobiorca ma miejsce zwykłego pobytu;
f) umowa dystrybucji podlega prawu państwa, w którym dystrybutor ma miejsce zwykłego pobytu;
g) umowa sprzedaży towarów w drodze licytacji podlega prawu państwa, w którym odbywa się licytacja, jeżeli miejsce to można ustalić;
h) umowa zawarta w ramach wielostronnego systemu, który kojarzy lub ułatwia kojarzenie wielu transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w rozumieniu definicji z art. 4 ust. 1 pkt 17 dyrektywy 2004/39/WE, zgodnie z regułami innymi niż uznaniowe, i który podlega jednemu prawu, podlega temu właśnie prawu.
2. Umowa, która nie jest objęta ust. 1 lub której składniki byłyby objęte zakresem więcej niż jednego z przypadków określonych w ust. 1 lit. a) h), podlega prawu państwa, w którym strona zobowiązana do spełnienia świadczenia charakterystycznego dla umowy ma miejsce zwykłego pobytu.
3. Jeżeli ze wszystkich okoliczności sprawy wyraźnie wynika, że umowa pozostaje w znacznie ściślejszym związku z państwem innym niż państwo wskazane w ust. 1 lub 2, stosuje się prawo tego innego państwa.
4. Jeżeli nie można ustalić prawa właściwego zgodnie z ust. 1 lub 2, umowa podlega prawu państwa, z którym wykazuje najściślejszy związek.
. Jako miejsce pobytu należy rozumieć miejsce siedziby ich głównego organu zarządzającego (art. 19 ust. 1 RozpUERzymI
art. 19 RozpUERzymI
1. Do celów niniejszego rozporządzenia za miejsce zwykłego pobytu spółek i innych podmiotów, posiadających osobowość prawną lub jej nieposiadających, uznaje się miejsce siedziby ich głównego organu zarządzającego.
Za miejsce zwykłego pobytu osoby fizycznej, działającej w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, uznaje się miejsce głównego przedsiębiorstwa.
2. W razie zawarcia umowy w ramach działalności filii, agencji lub innego oddziału lub gdy na mocy umowy spełnienie świadczenia należy do obowiązków takiej filii, agencji lub oddziału, za miejsce zwykłego pobytu uznaje się miejsce siedziby tej filii, agencji lub oddziału.
3. Jako chwilę właściwą dla ustalenia miejsca zwykłego pobytu przyjmuje się chwilę zawarcia umowy.
) w chwili zawarcia umowy (art. 19 ust. 3 RozpUERzymI
art. 19 RozpUERzymI
1. Do celów niniejszego rozporządzenia za miejsce zwykłego pobytu spółek i innych podmiotów, posiadających osobowość prawną lub jej nieposiadających, uznaje się miejsce siedziby ich głównego organu zarządzającego.
Za miejsce zwykłego pobytu osoby fizycznej, działającej w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, uznaje się miejsce głównego przedsiębiorstwa.
2. W razie zawarcia umowy w ramach działalności filii, agencji lub innego oddziału lub gdy na mocy umowy spełnienie świadczenia należy do obowiązków takiej filii, agencji lub oddziału, za miejsce zwykłego pobytu uznaje się miejsce siedziby tej filii, agencji lub oddziału.
3. Jako chwilę właściwą dla ustalenia miejsca zwykłego pobytu przyjmuje się chwilę zawarcia umowy.
).
c. prawo właściwe dla zobowiązań nie wynikających z czynności prawnych
Analogiczna zasada będzie obowiązywać w sytuacji, gdy zobowiązanie nie wynika z czynności prawnych (czyny niedozwolone, bezpodstawne wzbogacenie, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, culpa in contrahendo). Tutaj pierwszorzędne znaczenie będą miały przepisy rozporządzenia (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11.7.2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (RozpUERzymII). W tym rozporządzeniu siedziba ma znaczenie dla prawa właściwego w zakresie ogólnej zasady (art. 4 ust. 2 RozpUERzymII
art. 4 RozpUERzymII
1. Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, prawem właściwym dla zobowiązania pozaumownego wynikającego z czynu niedozwolonego jest prawo państwa, w którym powstaje szkoda, niezależnie od tego, w jakim państwie miało miejsce zdarzenie powodujące szkodę, oraz niezależnie od tego, w jakim państwie lub państwach występują skutki pośrednie tego zdarzenia.
2. Jednakże w przypadku gdy osoba, której przypisuje się odpowiedzialność i poszkodowany mają, w chwili powstania szkody, miejsce zwykłego pobytu w tym samym państwie, stosuje się prawo tego państwa.
3. Jeżeli ze wszystkich okoliczności sprawy wyraźnie wynika, że czyn niedozwolony pozostaje w znacznie ściślejszym związku z państwem innym niż państwo wskazane w ust. 1 lub 2, stosuje się prawo tego innego państwa. Znacznie ściślejszy związek z innym państwem może polegać, w szczególności, na istnieniu wcześniejszego stosunku pomiędzy stronami, takiego jak umowa, ściśle związanego z danym czynem niedozwolonym.
), odpowiedzialności za produkt (art. 5 RozpUERzymII
art. 5 RozpUERzymII
1. Bez uszczerbku dla art. 4 ust. 2, prawem właściwym dla zobowiązania pozaumownego z tytułu szkody wyrządzonej przez produkt jest:
a) prawo państwa, w którym poszkodowany ma, w chwili powstania szkody, miejsce zwykłego pobytu, jeżeli produkt został wprowadzony do obrotu w tym państwie; lub w braku takiego prawa;
b) prawo państwa, w którym produkt nabyto, jeżeli został on wprowadzony do obrotu w tym państwie; lub w przypadku gdy nie zachodzi ta okoliczność;
c) prawo państwa, w którym powstała szkoda, jeżeli produkt został wprowadzony do obrotu w tym państwie.
Prawem właściwym jest jednak prawo państwa miejsca zwykłego pobytu osoby, której przypisuje się odpowiedzialność, jeżeli osoba ta nie mogła w uzasadniony sposób przewidzieć wprowadzenia produktu lub produktu tego samego rodzaju do obrotu w państwie, którego prawo stosuje się zgodnie z lit. a)–c).
2. Jeżeli ze wszystkich okoliczności sprawy wyraźnie wynika, że czyn niedozwolony pozostaje w znacznie ściślejszym związku z państwem innym niż państwo wskazane w ust. 1, stosuje się prawo tego innego państwa. Znacznie ściślejszy związek z innym państwem może polegać, w szczególności, na istnieniu wcześniejszego stosunku pomiędzy stronami, takiego jak umowa, ściśle związanego z danym czynem niedozwolonym.
) oraz innych.
Inaczej niż w RozpUERzymI decydujące jest miejsce siedziby zarządu (art. 23 RozpUERzymII
art. 23 RozpUERzymII
1. Do celów niniejszego rozporządzenia za miejsce zwykłego pobytu spółek i innych jednostek organizacyjnych, posiadających osobowość prawną lub też jej nieposiadających, uznaje się miejsce siedziby ich zarządu.
W przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego szkodę lub powstania szkody w ramach działalności filii, agencji lub innego oddziału, za miejsce zwykłego pobytu uznaje się siedzibę tej filii, agencji lub innego oddziału.
2. Do celów niniejszego rozporządzenia za miejsce zwykłego pobytu osoby fizycznej, działającej w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, uznaje się miejsce głównego przedsiębiorstwa.
).
d. prawo europejskie nakazujące ustalenie prawa właściwego
Powyższe dotyczyło prawa prywatnego międzynarodowego. Pytanie więc, kiedy "zgodnie z prawem Wspólnoty", konieczne jest ustalenie prawa właściwego dla działań EUWT.
e. wnioski
Z powyższego wynika, że jeżeli chodzi o normy kolizyjne, to w całej Europie będą stosowane te same przepisy, gdyż RozpUERzymI i RozpUERzymII mają charakter loi uniforme ((art. 2 RozpUERzymI
art. 2 RozpUERzymI
Prawo wskazane przez niniejsze rozporządzenie stosuje się bez względu na to, czy jest ono prawem państwa członkowskiego.
oraz (art. 3 RozpUERzymII
art. 3 RozpUERzymII
Prawo wskazane przez niniejsze rozporządzenie stosuje się bez względu na to, czy jest ono prawem państwa członkowskiego.
)) i jako rozporządzenie UE mają pierwszeństwo w stosowaniu przed przepisami krajowymi (EGBGB albo PrPrywMiędz), zob. art. 288 TFUE.
3. Przepisy właściwe dla rejestracji lub publikacji statutu i wszelkich jego późniejszych zmian (Art. 5 ust. 1 RozpWEEUWT
art. 5 RozpWEEUWT
1. Konwencja, statut i wszelkie ich późniejsze zmiany podlegają rejestracji lub publikacji w państwie członkowskim, w którym dane EUWT ma siedzibę statutową, zgodnie z właściwym prawem krajowym tego państwa członkowskiego. EUWT uzyskuje osobowość prawną w dniu rejestracji lub publikacji konwencji i statutu, zależnie od tego, która z nich nastąpi wcześniej. Członkowie informują państwa członkowskie, których to dotyczy, i Komitet Regionów o rejestracji lub publikacji konwencji i statutu.
2. EUWT zapewnia przesłanie do Komitetu Regionów, w terminie dziesięciu dni roboczych od rejestracji lub publikacji konwencji oraz statutów, wniosku zgodnego z wzorem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Komitet Regionów przekazuje ten wniosek do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C, ogłoszenia o utworzeniu EUWT wraz ze szczegółowymi informacjami określonymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
)

Zgodnie z art. 5 ust. 1 statut i wszelkie jego późniejsze zmiany podlegają rejestracji lub publikacji. Jest to o tyle istotne, że w dniu rejestracji lub publikacji, zależnie od tego, która z nich nastąpi wcześniej, EUWT uzyskuje osobowość prawną (art. 5 ust. 1 zd. 2 RozpWEEUWT
art. 5 RozpWEEUWT
1. Konwencja, statut i wszelkie ich późniejsze zmiany podlegają rejestracji lub publikacji w państwie członkowskim, w którym dane EUWT ma siedzibę statutową, zgodnie z właściwym prawem krajowym tego państwa członkowskiego. EUWT uzyskuje osobowość prawną w dniu rejestracji lub publikacji konwencji i statutu, zależnie od tego, która z nich nastąpi wcześniej. Członkowie informują państwa członkowskie, których to dotyczy, i Komitet Regionów o rejestracji lub publikacji konwencji i statutu.
2. EUWT zapewnia przesłanie do Komitetu Regionów, w terminie dziesięciu dni roboczych od rejestracji lub publikacji konwencji oraz statutów, wniosku zgodnego z wzorem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Komitet Regionów przekazuje ten wniosek do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C, ogłoszenia o utworzeniu EUWT wraz ze szczegółowymi informacjami określonymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
).

a. Polska
W Polsce ugrupowania podlegają wpisowi do rejestru (art. 8 UEWUT), zaś statut i jego zmiany podlegają publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 13 UEWUT). Sposób prowadzenia rejestru oraz sposób dokonywania zmian wpisów w rejestrze określa rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej.
b. Niemcy (Brandenburgia)
W Brandenburgii nie pracowano zasad rejestracji ani publikacji lecz z zatwierdzeniem EUWT (Verordnung über die Zuständigkeit zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5.7.2006 über den Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) im Land Brandenburg (Brandenburgische EVTZ-Zuständigkeitsverordnung - BbgEVTZ-ZustV - z dnia 22.11.2007 GVBl. II S. 482). Ministerstwo spraw wewnętrznych jest organem właściwym do otrzymywania dokumentów, o przystąpieniu podmiotów z Brandenburgii do EUWT (§ 1 zd. 1 pkt 1 BbgEVTZ-ZustV).
4. Organizacja przeprowadzania kontroli zarządzania funduszami publicznymi przez EUWT oraz wskazania organu właściwego do realizacji tego zadania przed udzieleniem zgody na uczestnictwo w EUWT (Art. 6 ust. 1 RozpWEEUWT
art. 6 RozpWEEUWT
1. Właściwe organy państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa EUWT, organizują przeprowadzanie kontroli zarządzania funduszami publicznymi przez EUWT. Państwo członkowskie, w którym znajduje się siedziba statutowa EUWT, wyznacza organ właściwy do realizacji tego zadania przed udzieleniem zgody na uczestnictwo w EUWT zgodnie z art. 4.
2. W przypadku gdy wymaga tego ustawodawstwo krajowe innych zainteresowanych państw członkowskich, organy państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa EUWT, dokonują uzgodnień z odpowiednimi organami innych zainteresowanych państw członkowskich w celu przeprowadzenia przez nie kontroli na ich terytorium w odniesieniu do działań EUWT wykonywanych w tych państwach członkowskich oraz w celu wymiany wszystkich właściwych informacji.
3. Wszystkie kontrole przeprowadza się zgodnie z uznanymi w skali międzynarodowej standardami audytu.
4. Nie naruszając ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu, w jeżeli zadania EUWT, o których mowa w art. 7 ust. 3, obejmują działania współfinansowane przez Unię, stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące kontroli funduszy pochodzących z Unii.
5. Państwo członkowskie, w którym znajduje się siedziba statutowa EUWT, informuje inne zainteresowane państwa członkowskie o wszelkich trudnościach zaistniałych podczas kontroli.
)


a. Polska
Kontrola zarządzania środkami publicznymi ugrupowania jest wykonywana na podstawie odrębnych przepisów (art. 17 UEUWT
art. 17 UEUWT
Kontrola zarządzania środkami publicznymi ugrupowania jest wykonywana na podstawie odrębnych przepisów.
).
b. Brandenburgia
Do prowadzenia kontroli na podstawie art. 6 ust. 1 RozpWEEUWT
art. 6 RozpWEEUWT
1. Właściwe organy państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa EUWT, organizują przeprowadzanie kontroli zarządzania funduszami publicznymi przez EUWT. Państwo członkowskie, w którym znajduje się siedziba statutowa EUWT, wyznacza organ właściwy do realizacji tego zadania przed udzieleniem zgody na uczestnictwo w EUWT zgodnie z art. 4.
2. W przypadku gdy wymaga tego ustawodawstwo krajowe innych zainteresowanych państw członkowskich, organy państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa EUWT, dokonują uzgodnień z odpowiednimi organami innych zainteresowanych państw członkowskich w celu przeprowadzenia przez nie kontroli na ich terytorium w odniesieniu do działań EUWT wykonywanych w tych państwach członkowskich oraz w celu wymiany wszystkich właściwych informacji.
3. Wszystkie kontrole przeprowadza się zgodnie z uznanymi w skali międzynarodowej standardami audytu.
4. Nie naruszając ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu, w jeżeli zadania EUWT, o których mowa w art. 7 ust. 3, obejmują działania współfinansowane przez Unię, stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące kontroli funduszy pochodzących z Unii.
5. Państwo członkowskie, w którym znajduje się siedziba statutowa EUWT, informuje inne zainteresowane państwa członkowskie o wszelkich trudnościach zaistniałych podczas kontroli.
właściwy jest każdorazowy najwyższy urząd krajowy (oberste Landesbehörde), który jest uprawniony do kontroli prawnej nad działalnością członków EUWT. W przypadku gmin, powiatów ziemskich i rolę najwyższego organu pełni ministerstwo spraw wewnętrznych (§ 110 Kommunalverfassung Brandenburg).
Jeżeli właściwych jest więcej urzędów, wówczas ministerstwo spraw wewnętrznych wyznacza właściwy urząd w porozumieniu z najwyższymi urzędami krajowymi, których to dotyczy.

5. Ustalenie prawa właściwego do celów interpretacji i stosowania konwencji (Art. 8 ust. 2 lit. e RozpWEEUWT)
Prawo obowiązujące w miejscu siedziby EUWT decyduje o:
das in Bezug auf von der EVTZ-Verordnung nicht oder nur zum Teil erfasste Bereiche anwendbare Recht (Art. 2 Abs. 1 S. 1 lit. c EVTZ-VO),
Anwendung von den Regeln des internationalen Privatrechts (Art. 2 Abs. 1 S. 2 EVTZ-VO),
die Regeln der Registrierung oder der Veröffentlichung des Statuts (Art. 5 Abs. 1 EVTZ-VO),
die Kontrolle der Verwaltung von öffentlichen Finanzmitteln (Art. 6 Abs. 1 EVTZ-VO),
das für Auslegung und Durchsetzung der Übereinkunft anwendbare Recht (Art. 8 Abs. 2 lit. e EVTZ-VO),
die Erstellung des Abschlusses, einschließlich des dazugehörigen Jahresberichts, sowie die Prüfung und die Offenlegung dieses Abschlusses (Art. 11 Abs. 2 EVTZ-VO),
das Verfahren über die Liquidation, die Zahlungsunfähigkeit, die Zahlungseinstellung und vergleichbare Verfahren (Art. 12 Abs. 1 EVTZ-VO),
zuständige Behörde für die Auflösung des EVTZ (Art. 14 Abs. 1 EVTZ-VO),
die Zuständigkeit für die Beilegung von Streitigkeiten, an denen der EVTZ beteiligt ist (Art. 15 Abs. 2 EVTZ-VO).
6. Ustalenie przepisów właściwych dla sporządzania sprawozdania finansowego – w tym, jeżeli jest to wymagane, towarzyszącego mu sprawozdania rocznego – oraz przeprowadzenia audytu i publikacji tego sprawozdania (Art. 11 ust. 2 RozpWEEUWT
art. 11 RozpWEEUWT
1. EUWT ustanawia roczny budżet, który jest przyjmowany przez zgromadzenie, zawierający w szczególności komponent dotyczący kosztów bieżących oraz, jeżeli jest to konieczne, komponent operacyjny.
2. Sporządzanie sprawozdania finansowego, w tym towarzyszącego mu sprawozdania rocznego, jeżeli będzie ono wymagane, oraz przeprowadzenie audytu i publikacja tego sprawozdania jest regulowane prawem krajowym państwa członkowskiego, w którym EUWT ma siedzibę statutową.
)

Wg art. 18 ust. 1 UEUWT
art. 18 UEUWT
1. Ugrupowanie prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).
2. Sprawozdanie finansowe ugrupowania podlega badaniu, a także ogłoszeniu, zgodnie z art. 70 ustawy, o której mowa w ust. 1.
ugrupowanie, które ma siedzibę w Polsce, prowadzi swoją rachunkowość na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości (URachunk). Sprawozdanie finansowe ugrupowania podlega badaniu, a także ogłoszeniu w dzienniku urzędowym "Monitor Sądowy i Gospodarczy" (art. 18 ust. 2 UEWUT w zw. z art. 70 RachunkU).
W Brandenburgii ?
7. Ustalenie prawa właściwego dla likwidacji, upadłości, zaprzestania płatności oraz podobnych procedur dotyczących EUWT (Art. 12 ust. 1 RozpWEEUWT
art. 12 RozpWEEUWT
1. W odniesieniu do likwidacji, upadłości, zaprzestania płatności oraz podobnych procedur, EUWT podlega przepisom prawa państwa członkowskiego, w którym znajduje się jego siedziba statutowa, o ile ust. 2 i 3 nie stanowią inaczej.
EUWT odpowiada za wszystkie swoje zobowiązania.
2. Nie naruszając przepisów ust. 3, w zakresie, w jakim aktywa EUWT nie wystarczają na pokrycie jego zobowiązań, jego członkowie odpowiadają za zobowiązania EUWT niezależnie od charakteru tych zobowiązań, a udział każdego z członków zostaje ustalony proporcjonalnie do jego wkładu finansowego. W statucie zamieszcza się uregulowania dotyczące wkładów finansowych.
Członkowie EUWT mogą przewidzieć w statucie, że po ustaniu ich członkostwa w EUWT będą ponosić odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w związku z działaniami EUWT podejmowanymi w okresie ich członkostwa.
2a. Jeżeli odpowiedzialność przynajmniej jednego członka EUWT z państwa członkowskiego jest ograniczona na mocy prawa krajowego, któremu podlega, pozostali członkowie mogą także ograniczyć swoją odpowiedzialność w konwencji, jeżeli pozwala im na to prawo krajowe wdrażające niniejsze rozporządzenie.
Nazwa EUWT, którego członkowie ponoszą ograniczoną odpowiedzialność, zawiera słowa "z ograniczoną odpowiedzialnością".
Wymogi opublikowania konwencji, statutu oraz sprawozdania finansowego EUWT, którego członkowie mają ograniczoną odpowiedzialność, są co najmniej równe wymogom obowiązującym inne podmioty prawne z ograniczoną odpowiedzialnością, które podlegają prawu państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa tego EUWT.
W przypadku EUWT, którego członkowie ponoszą ograniczoną odpowiedzialność, każde zainteresowane państwo członkowskie może wymagać, aby EUWT zawarło odpowiednią umowę ubezpieczenia lub aby objęte było gwarancją udzieloną przez bank lub inną instytucję finansową z siedzibą w państwie członkowskim, lub aby było objęte instrumentem udzielonym jako gwarancja przez podmiot publiczny lub państwo członkowskie, w celu ubezpieczenia się od ryzyka właściwego działalności danego EUWT.
3. Bez uszczerbku dla odpowiedzialności finansowej państw członkowskich w odniesieniu do wszelkiego finansowania pochodzącego z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności przekazanego EUWT, w odniesieniu do państw członkowskich nie powstaje żadna odpowiedzialność finansowa na podstawie niniejszego rozporządzenia w stosunku do EUWT, którego nie są członkiem.
)

DO likwidacji wg prawa polskiego stosuje się przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
8. Ustalenie organu właściwego do nakazania rozwiązania EUWT oraz poinformowania państw członkowskich, zgodnie z prawem których zostali utworzeni członkowie EUWT, o wszelkich wnioskach o rozwiązanie EUWT (Art. 14 ust. 1 RozpWEEUWT
art. 14 RozpWEEUWT
1. Nie naruszając przepisów dotyczących rozwiązania EUWT zawartych w konwencji, właściwy sąd lub organ państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa EUWT, nakazuje – na wniosek jakiegokolwiek właściwego organu posiadającego uzasadniony interes – rozwiązanie EUWT, jeżeli uzna, że EUWT nie spełnia już wymogów ustanowionych w art. 1 ust. 2 lub art. 7 lub jeżeli uzna, w szczególności, że EUWT działa poza zakresem powierzonych zadań określonych w art. 7. Właściwy sąd lub organ informuje wszystkie państwa członkowskie, zgodnie z prawem których zostali utworzeni członkowie EUWT, o wszelkich wnioskach o rozwiązanie EUWT.
2. Właściwy sąd lub organ mogą wyznaczyć EUWT termin na naprawienie sytuacji. W przypadku gdy EUWT nie dokona tego w wyznaczonym terminie, właściwy sąd lub organ nakazuje jego rozwiązanie.
)

Organem nadzorującym ugrupowania mające siedzibę w Polsce jest minister właściwy do spraw zagranicznych (art. 20 UEUWT
art. 20 UEUWT
Organem nadzorującym ugrupowania mające siedzibę statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz udział w ugrupowaniach mających siedzibę statutową poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ich członków działających na podstawie prawa polskiego jest minister właściwy do spraw zagranicznych.
). W Brandenburgii jest to Ministerstwo spraw wewnętrznych (§ 1 zd. 1 pkt 4 BbgEVTZ-ZustV).
9. Ustalenie sądów właściwych do rozwiązywania sporów (Art. 15 ust. 2 RozpWEEUWT
art. 15 RozpWEEUWT
1. Osoby trzecie, które uważają się za pokrzywdzone w wyniku działań lub zaniechań EUWT, są uprawnione do dochodzenia swoich roszczeń w drodze procesu sądowego.
2. O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, do sporów z udziałem EUWT stosuje się unijne prawo dotyczące jurysdykcji. W przypadkach nieprzewidzianych prawem unijnym, sądami właściwymi do rozwiązywania sporów są sądy państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa EUWT.
3. Niniejsze rozporządzenie w żadnym stopniu nie pozbawia obywateli korzystania z ich krajowego konstytucyjnego prawa do odwołania przeciwko organom publicznym, które są członkami EUWT, w odniesieniu do:
a) decyzji administracyjnych dotyczących działalności prowadzonej przez EUWT;
b) dostępu do usług we własnym języku; oraz
c) dostępu do informacji.
W tych przypadkach sądami właściwymi są sądy państwa członkowskiego, z którego konstytucji wynika prawo do odwołania.
)

Bruskela I a w pozostałym zakresie - art. 15 ust. 2 RozpWEEUWT
art. 15 RozpWEEUWT
1. Osoby trzecie, które uważają się za pokrzywdzone w wyniku działań lub zaniechań EUWT, są uprawnione do dochodzenia swoich roszczeń w drodze procesu sądowego.
2. O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, do sporów z udziałem EUWT stosuje się unijne prawo dotyczące jurysdykcji. W przypadkach nieprzewidzianych prawem unijnym, sądami właściwymi do rozwiązywania sporów są sądy państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa EUWT.
3. Niniejsze rozporządzenie w żadnym stopniu nie pozbawia obywateli korzystania z ich krajowego konstytucyjnego prawa do odwołania przeciwko organom publicznym, które są członkami EUWT, w odniesieniu do:
a) decyzji administracyjnych dotyczących działalności prowadzonej przez EUWT;
b) dostępu do usług we własnym języku; oraz
c) dostępu do informacji.
W tych przypadkach sądami właściwymi są sądy państwa członkowskiego, z którego konstytucji wynika prawo do odwołania.
.
10. Prawo podatkowe
W Polsce sytuacja podatkowoprawna EUWT kształtuje się w sposób opisany bliżej osobnym dokumencie.

11. Zamówienia publiczne
Zob. EUWT i zamówienia publiczne

12. Kwestie związane z odpowiedzialnością EUWT i jego członków
Durchgriffshaftung itp.
13. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez EUWT


C. ZMIANA SIEDZIBY
Nie zostało jeszcze przesądzone, czy dopuszczalna jest zmiana siedziby statutowej EUWT w czasie jego działalności. Z punktu widzenia prawa europejskiego wydaje się to być dopuszczalne. W ostateczności można przeprowadzić likwidację dotychczasowego EUWT i utworzyć je w nowym kraju. Trzeba jednak w tym wypadku mieć na uwadze nakład pracy związany z tymi czynnościami.
Z uwagi na autonomiczny charakter prawny EUWT i związaną z tym konieczność autonomicznej wykładni przepisów o EUWT warto zastanowić się nad stosowaniem w zakresie przenoszenia siedziby EUWT do innego kraju w sposób odpowiedni zasad dotyczących europejskiej spółki akcyjnej (rozporządzenie WE nr 2157/2001 z dnia 8.10.2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE)) albo - co może bardziej by odpowiadało charakterowi EUWT - zasad dotyczących przyszłej europejskiej spółki prywatnej - SPE (uwaga prace zarzucono 30.5.2011 po decyzji Rady).
Zasady obowiązujące w zakresie SE pozwalają bowiem na przenoszenie siedziby statutowej bez potrzeby likwidacji podmiotu (zob. art. 8 rozp. WE nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz art. 48 UEZISpółkEurop
art. 48 UEZISpółkEurop
Akcjonariusze, którzy głosowali przeciwko uchwale o przeniesieniu siedziby statutowej SE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego, mogą żądać wykupu swoich akcji. Przepisy art. 16-18 stosuje się odpowiednio.
).

CategoryEUWTZagadnieniaOgolne
Na tej stronie nie ma komentarzy