Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Wiki source for DyrZamPubl


Show raw source

====Dyrektywa nr 2014/24/UE====

**skrót:** DyrZamPubl
**pełna nazwa:** Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE
**publikacja:** [[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1418678991013&from=PL Dz.U. L 94 z 28.3.2014, str. 65—242]].
**tekst na portalu [[http://www.polskieustawy.com polskieustawy.com]]:** brak
**wejście w życie:** 17.04.2014
----
CategoryZamowieniaPubliczne CategorySkroty CategoryPrawoEuropejskie CategoryAktyPrawne